Читомо > Стандарти > Видання для дітей. Поліграфічне виконання. ДСТУ 29-62002

Стандарти

Видання для дітей. Поліграфічне виконання. ДСТУ 29-62002

23.06.2010 7 Автор:

ВИДАННЯ ДЛЯ ДІТЕЙ. ПОЛІГРАФІЧНЕ ВИКОНАННЯ. Загальні технічні вимоги
ИЗДАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ. ПОЛИГРАФИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ. Общие технические требования

Чинний від 2002.08.01

.

дитячі видання

1. ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

Цей стандарт поширюється на видання для дітей (далі – видання), що виготовляються поліграфічними підприємствами, та встановлює загальні технічні вимоги до їх поліграфічного виконання.
Стандарт установлює вимоги до книжкових і журнальних видань.
Стандарт не поширюється на підручники, навчальні посібники, на експери¬ментальні, мініатюрні та факсимільні видання.

Стандарт не встановлює вимоги до художньо-технічних прийомів оформлення видання, які визначаються видавцем залежно від змісту видання.

.
2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті наведено посилання на такі нормативні документи:
– ДСТУ 3017-95. Видання. Основні види. Терміни та визначення;
– ДСТУ 3018-95. Видання. Поліграфічне виконання. Терміни та визначення!
– ДСТУ 3772-98. Оригінали для, поліграфічного відтворення. Загальні

технічні вимоги;

– ГОСТ 7.4-86. Система стандартов по информации, библиотечному и изда-
тсльскому делу. Издания. Выходные сведения;
– ГОСТ 427-75. Линейки измерительные металлические. Технические условия;
– ГОСТ 18242-72. Статистический приемочный контроль по альтернативному
признаку. Планы контроля;
– ГОСТ 18321-73. Статистический контроль качества. Методы случайного от-
бора выборок штучной продукции;
– ГСТУ 29.1-97. Журнали. Поліграфічне виконання. Загальні технічні вимоги;

– ГСТУ 29.4-2001. Обкладинки і палітурки. Типи.
– ГСТУ 29.5-2001. Видання книжкові. Поліграфічне виконання. Загальні
технічні вимоги;

– ОСТ 29.2-90. Издания книжные. Упаковка, маркировка, транспортирование
и хранение;
– ОСТ 45 18-86. Издания периодические. Упаковка и маркировка.
– ДСанПіН 5.5.6-084-02 Гігієнічні вимоги до друкованої продукції для дітей.
.

З. ВИЗНАЧЕННЯ

У цьому стандарті, крім термінів, установлених ДСТУ 3017, ДСТУ 3018, по¬дано такі терміни та визначення:
місткість шрифту – кількість знаків шрифту одної гарнітури в рядку довжиною І кв. (18 мм);
шиття дротом наопашки – спосіб шиття блока, скомплектованого вкладанням, дротом через корінцевий згин із загинанням дужок у середину зошита.

.

.
4. КЛАСИФІКАЦІЯ

Видання залежно від вікової категорії читачів поділяються на чотири групи:
– І група – видання для дітей віком до 5 років включно;
– II група – видання для дітей віком від 6 до 10 років включно;
– III група – видання для дітей віком від 11 до 14 років включно;
– IV група – видання для-підлітків від 15 до 18 років включно.
5 Технічні вимоги
5.1 Вимоги до оригіналів
Текстові та ілюстраційні оригінали, що застосовуються для поліграфічного відтворення видання, повинні відповідати вимогам ДСТУ 3772.
Оригінали повинні містити вихідні відомості, оформлені згідно з вимогами ГОСТ 7.4 залежно від виду видання.
5.2 Вимоги до поліграфічного википання видань
5.2.1 Загальні вимоги
5.2.1.1 Поліграфічне виконання видання повинно відповідати вимогам, встановленим цим стандартом до видання для тієї вікової категорії читачів, для якої воно призначене. Якщо видання призначене для читачів двох або більше вікових категорій, то його поліграфічне виконання повинно відповідати вимогам до видання для молодшої з зазначених вікових категорій читачів.
5.2.1.2 Видання повинно відповідати гігієнічним вимогам, встановленим ДСанПіН 5.5.6-084-02.
Поліграфічне виконання видання повинно бути узгоджене з МОЗ України у встановленому порядку.
5.2.2 Вимоги до видань усіх груп
5.2.2.1 Формат видання встановлюється видавцем залежно від виду та обсягу видання. Формат книжкового видання повинен відповідати вимогам ГСТУ 29.5, формат журнального видання – вимогам ГСТУ 29.1.

5.2.2.2 Видання може бути віддруковане способом офсетного або високого друку.
Не допускається друкувати видання способом глибокого друку.
Не рекомендується друкувати видання І та II групи способом високого друку.
5.2.2.3 Усі матеріали, що використовуються для виготовлення видання, повинні відповідати вимогам нормативних документів на них, мати дозвіл МОЗ України на використання для попередження їх шкідливого впливу на читачів.
Гігієнічні вимоги до якості та безпеки як вітчизняних, так імпортних матеріалів для виготовлення видання повинні бути однаковими та відповідати вимо¬гам чинного санітарного законодавства України.
5.2.2.4 Для друкування видання повинен використовуватися, залежно від способу друку, офсетний, друкарський або інший папір, призначений для друкування книжково-журнальних видань, який забезпечує непросвічуваність тексту та ілюстрацій зі зворотного боку аркуша видання.
Для видань І та II груп повинен використовуватися папір масою площі 1 м2 не менше 80 г.
Для друкування тиражу видання повинен використовуватися папір одної марки (гатунку) з одної партії, одного кольору. За домовленістю з видавцем допус¬кається використання паперу одної марки (гатунку) різних партій.
Додаткові елементи видання (вклейки, приклейки, накидки, вкладки) можуть бути друковані на папері іншої марки (гатунку) або маси площі 1 м2.
5.2.2.5 Фарбовість видання встановлюється видавцем.
Кольорові зображення повинні бути насичені та зберігати всі кольори. Фарби на зображенні повинні бути суміщені.

У виданні повинні бути відтворені всі елементи тексту та ілюстрацій. Зображення повинні бути чіткими, однакової контрастності як в одному примірнику ви¬дання, так і в усьому тиражі.
5.2.2.6 Текст видання повинен бути відтворений шрифтом, що відповідає ви¬
могам санітарного законодавства України до зручності читання та зорового сприй¬-
няття залежно від вікової категорії читачів.
Вимоги до шрифту залежно від групи видання наведено в пунктах
5.2.3 – 5.2.6 цього стандарту. Розміри літер комп’ютерних шрифтів різних груп у міліметрах залежно від кегля шрифту наведено в додатку Д.
Інтервал оптичних густин тексту, друкованого чорною фарбою, та паперу по¬винен бути не менше 0,7 Б.
Не допускається наявність тексту на кольоровому фоні та на кольорових ілюстраціях оптичною густиною більше 0,3 Б.
5.2.2.7 Несуміщення сторінок без полів з обох боків аркуша видання не повинно бути більше 2 мм.
5.2.2.8 Корінцеве поле на текстовій сторінці видання повинно бути не менше
13 мм, інші поля – не менше 10 мм кожне. Допускається у виданнях малого обсягу ілюстративністю понад 50% верхнє, зовнішнє та нижнє поля не менше 6 мм кожне.
5.2.2.9 Видання залежно від товщини блока може бути скріплене:

– шиттям дротом наопашки (товщиною блокадо 5 мм);
– шиттям дротом з відступом (видання в обкладинці товщиною блока до 10 мм);
– незшивним клейовим способом (видання III – IV групи товщиною блока 10-30 мм, розраховане на нетривале користування);
– шиттям нитками на марлі чи без марлі з подальшим приклеюванням марлі до корінця блока (видання III та IV групи у палітурці товщиною блока 30-40 мм).
5.2.2.10 У виданні, зшитому нитками, допускається приклеювання до корінця блока нетканого ‘матеріалу, мікрокрепованого, мішкового або аналогічного паперу, а також обкантування блока мікрокрепованим або кабельним папером.
5.2.2.11 Блок видання товщиною 12 мм і більше у палітурці повинен мати каптал з обох боків корінця.
Допускається відсутність капталу, якщо корінець блока обкантований або блок скріплений незшивним клейовим способом.
5.2.2.12 Конструкція обкладинки чи палітурки видання повинна відповідати вимогам ГСТУ 29.4.
Вид оздоблення обкладинки (палітурки) – друкування, тиснення, лакування, припресування плівки – визначається видавцем. Перекіс зображення на обкладинці (палітурці) не повинен бути більше 1,5 мм.
Задрукований корінець можуть мати видання товщиною блока більше 7 мм в обкладинці та палітурці типу 6, видання товщиною блока більше 9 мм у палітурці типу 5 або типу 7.
5.2.2.13 Окремі томи серіальних і багатотомних видань і номери журналів протягом року повинні мати однакове внутрішнє та зовнішнє оформлення.
Видання серії повинні мати постійні елементи оформлення – емблему та назву серії, які розміщують на першій боковині палітурки (сторінці обкладинки) та на титулі. У виданні товщиною блока 10 мм і більше постійні елементи оформлен¬ня повинні буги і на корінці.
5.2.3 Вимоги до видань І групи
5.2.3.1 Довжина рядка та характеристика шрифту на кириличній графічній основі основного тексту видання повинні відповідати вимогам таблиці 1.
.

Таблиця 1


6_xfdh.

Текст на особливій графічній основі повинен бути відтворений шрифтом кеглем не менше 16 п.
Основний текст на кольоровому фоні або на кольорових ілюстраціях повинен бути відтворений шрифтом рубленої гарнітури світлого широкого прямого накреслення кеглем не менше .20 п. МЇСТКІСТЮ не більше 5 знаків зі збільшенням інтерліньяжу не менше 4 п. Довжина рядка тексту повинна бути 7-9 1/2 кв. (126-171 мм).
Не допускається відтворення основного тексту видання кольоровими фарбами та виворітним шрифтом.
Основний текст повинен мати однакове поліграфічне виконання в усьому обсязі видання.
5.2.3.2 Частина тексту у видайні може бути виокремлена шрифтом іншого накреслення вічка, рисованим шрифтом, фарбами інших кольорів.
Виокремлення може бути відтворене шрифтом напівжирного накреслення вічка кеглем, не меншим від кегля шрифту основного тексту, або курсивного на¬креслення вічка кеглем, більшим на 2 п. від кегля шрифту основного тексту.
Висота літер тексту, відтвореного рисованим шрифтом, повинна бути не менше 20 п. зі збільшенням інтерліньяжу не менше 6 п.
Кегель шрифту виокремлення фарбою іншого кольору повинен бути на 2 п. більшим від кегля шрифту основного тексту.
Допускається зменшення довжини рядка виокремлення до 5 кв. (90 мм).
Не допускається виокремлення кольоровими фарбами на кольоровому фоні та на кольорових ілюстраціях.
Не допускається виокремлення виворітним шрифтом.
5.2.3.3 Для відтворення основного тексту та виокремлень слід застосовувати шрифти не більше двох гарнітур або не більше двох накреслень вічка.

5.2.3.4 Текст видання повинен мати в межах рядка рівномірні проміжки між словами.
Одна повна сторінка тексту видання не повинна містити більше 4 переносів.
5.2.3.5 Ілюстративність видання рекомендується не менше 75%.
Ілюстрації повинні займати не менше 50% сторінки видання.
Не рекомендується розміщувати ілюстрації на нижній половині сторінки під текстом.
5.2.4 Вимоги до видань II групи
5.2.4.1 Довжина рядка та характеристика шрифту на кириличній графічній основі основного тексту видання повинні відповідати вимогам таблиці 2.
.

Таблиця 2


5_grypa

.

Не допускається відтворення основного тексту видання кольоровими фарбами та виворітним шрифтом.
Основний текст повинен мати однакове поліграфічне виконання в усьому обсязі видання.
5.2.4.2 Частина тексту у виданні може бути виокремлена шрифтом іншого накреслення вічка, рисованим шрифтом, фарбами інших кольорів.
Виокремлення може бути відтворене шрифтом напівжирного накреслення вічка кеглем, не меншим від кегля шрифту основного тексту, або курсивного на¬креслення вічка кеглем, більшим на 2 п. від кегля шрифту основного тексту.
Висота літер тексту, відтвореного рисованим шрифтом, повинна бути не менше 16 п. зі збільшенням інтерліньяжу не менше 6 п.
Кегель шрифту виокремлення фарбою іншого кольору повинен бути на 2 п. більшим від кегля шрифту основного тексту.
Допускається зменшення довжини рядка виокремлення до 4 кв. (72 мм).
Не допускається виокремлення кольоровими фарбами на кольоровому фоні та на кольорових ілюстраціях.
Не допускається виокремлення виворітним шрифтом.
5.2.4.3 Для відтворення основного тексту та виокремлень слід застосовувати
шрифти не більше чотирьох гарнітур або накреслень вічка.
5.2.4.4 Текст видання повинен мати в межах рядка рівномірні проміжки між
словами.
Одна повна сторінка тексту видання не повинна містити більше 8 переносів.
5.2.4.5 У книжкових виданнях не допускається розміщення основного тексту
трьома і більше шпальтами.
На двох шпальтах допускається розміщення:
– віршів, якщо відстань між шпальтами буде не менше 1/3 максимальної довжини рядка шпальти;
-тексту науково-популярного видання, якщо довжина рядка не менше 4 кв. (72 мм), відстань-між шпальтами не менше 9 мм та ілюстрації займають не менше 35% цієї сторінки.

5.2.4.6 Ілюстративність видання рекомендується не менше 30%.
5.2.4.7 Відстань від ілюстрації до текстівки повинна бути не менше 6 мм.
Кегель шрифту текстівок рекомендується не менше 12 п.
5.2.5 Вимоги до видань Ш групи
5.2.5.1 Довжина рядка та характеристика Тшрифту на кириличній або іншій графічній основі основного тексту видання повинні відповідати вимогам таблиці 3.

.

Таблиця З

4_shryft

.
Для відтворення основного тексту видання допускається застосовувати не більше двох варіантів шрифтового оформлення.
Основний текст видання на кольоровому фоні або на кольорових ілюстраціях повинен бути відтворений шрифтом кеглем 12 п.
Не допускається відтворення основного тексту видання кольоровими фарбами та виворітним шрифтом.
5.2.5.2 Шрифт додаткового тексту і виокремлення повинен відповідати вимо-і.глм таблиці 3. Додатковий текст на кольоровому фоні або на кольорових ілюстра¬ціях повинен бути кеглем 12 п.
Допускається для додаткового тексту та виокремлення зменшення довжини ;рядка до 3 1/2 кв.(63 мм), шрифт напівжирного накреслення вічка або курсивного накреслення вічка, друкування фарбою іншого кольору.

Допускається не збільшувати інтерліньяж, коли додатковий текст друкований чорною фарбою.
Допускається додатковий текст і.виокремлення виворітним шрифтом кеглем 12 п. і 14 п. на фоні оптичною густиною не менше 0,5 Б. Текст виворітним шриф¬том повинен відповідати вимогам таблиці 3 для кеглю 12 п.
Не допускається додатковий текст і виокремлення кольоровими фарбами на кольоровому фоні та кольорових ілюстраціях.
5.2.5.3 Для відтворення основного і додаткового тексту видання (крім заголовків) слід застосовувати шрифти не більше чотирьох гарнітур або накреслень вічка.
5.2.5.4 Текст видання повинен мати в межах рядка рівномірні проміжки між словами.
Одна повна сторінка тексту видання не повинна містити більше 12 переносів. :
5.2.5.5 У книжкових виданнях не допускається розміщення основного тексту трьома і більше шпальтами.
На двох шпальтах допускається розміщення:
– віршів, якщо відстань між шпальтами не менше 9 мм.
– тексту науково-популярного видання ілюстративністю не менше 30%, якщо
текст відтворений малоконтрастним шрифтом світлого широкого прямого накреслення вічка місткістю.. не більше 9,5 знаків кеглем не менше 10 п. зі
збільшенням інтерліньяжу не менше 2 п. і довжина рядка тексту не менше 4 кв. (72 мм), відстань між шпальтами не менше 9 мм.
5.2.5.6 Допускається для художнього оформлення видання розміщення тексту та (або) ілюстрацій на полях (окрім корінцевого) за умови збільшення поля на 30%.
5.2.5.7 Відстань від ілюстрації до текстівки повинна бути не менше 6 мм. Кегель шрифту текстівок рекомендується не менше 10 п.

5.2.6 Вимоги до видань IV групи
5.2.6.1 Довжина рядка та. характеристика шрифту на кириличній або іншій графічній основі основного тексту повинні відповідати вимогам таблиці 4.
.

Таблиця 4


3_kegel

.

5.2.6.2 Для відтворення основного тексту видання допускається застосовувати не більше двох варіантів шрифтового оформлення.
5.2.6.3 Шрифт додаткового тексту і виокремлень повинен відповідати вимогам таблиці 4.
Допускається виокремлення шрифтом напівжирного накреслення вічка, курсивного накреслення вічка, фарбами інших кольорів з дотриманням вимог таблиці 4.
Допускається відтворення тексту виворітним шрифтом обсягом не більше 2000 знаків, шрифтом рубленої або нової малоконтрастної гарнітури кеглем не менше 10 п. зі збільшенням інтерліньяжу на 1-2 п. на фоні оптичною густиною не менше 0,4 Б.
Не допускається додатковий текст і виокремлення кольоровими фарбами на кольоровому фоні та кольорових ілюстраціях.
5.2.6.4 Для відтворення основного і додаткового тексту видання (крім заголовків) слід застосовувати шрифти не більше чотирьох гарнітур або накреслень вічка.

5.2.6.5 Текст повинен мати в межах рядка рівномірні проміжки між словами.
Одна повна сторінка тексту видання не повинна містити більше 12 переносів.
5.2.6.6 У книжкових виданнях допускається розміщення основного тексту на двох шпальтах, якщо текст кеглем не. менше 10 п. зі збільшенням інтерліньяжу на 1-2 п., довжина рядка не менше 3 1/2 кв. (63 мм) та відстань між шпальтами не менше 9 мм.
Допускається текст обсягом не більше 20 рядків без їх форматування.
5.2.6.7 Відстань від ілюстрації до текстівки повинна бути не менше 6,0 мм. Кегель шрифту текстівок рекомендується не менше 9 п. зі збільшенням інтерліньяжу на 2 пункти.
5.3 Критичні дефекти, за якими бракують примірник видання. Примірник видання повинен бути забракований з виявленням таких його
дефектів:
– наявність брудних чи з механічним пошкодженням аркушів, які порушують
зручність читання тексту чи сприйняття зображення;
– дефекти відтворення шрифту та ілюстрацій, за яких не можливе читання
тексту та сприйняття зображення: незадруковані ділянки, чорниші, розмазана фарба, багато забитих фарбою ділянок тексту чи зображення, здвоєний друк, несуміщемня фарб;
– неправильно розміщені зображення або складові частини видання, наявність дзеркального зображення тексту чи ілюстрацій;
– наявність у блоці незадрукованих чи макулатурних аркушів;
– некомплектність і непослідовність елементів блока;
– наявність розколеного вздовж корінця блока, випадання елементів блока;
-затікання клею на краї блока, що спричиняє склеювання сторінок, і пошкодження їх під час розкривання;
– дефекти приклеювання форзаца, що спричиняють його пошкодження під час розкривання;

– грубі дефекти друкування чи тиснення на палітурці або обкладинці (пропущені елементи тексту, зображення, осипання фольги, наявність бруду та змазаного зображення);
– дефекти палітурки (обкладинки): наявність пузирів, зморшок, жолоблення, складок, механічних пошкоджень, канту; меншого 1 мм;
– дефекти лакування чи припресування плівки: нерівний плямистий шар лаку, пузирі, зморшки, складки, відшарування чи механічне пошкодження плівки;
– неправильна форма корінця блока, яка спричиняє деформацію видання;
– погане відкривання видання, надриви на перших і останніх сторінках блока.
5.4 Пакування видань
Пакування книжкових видань повинно здійснюватися згідно з вимогами ОСТ 29.2, пакування журнальних видань – згідно з вимогами ОСТ 45 18.
6 Правила приймання
6.1 Приймання видань повинно здійснюватися партіями. Партією вважається одноразово випущений тираж видання чи окремий його запуск, оформлений одним документом.
6.2 Кожна партія підлягає приймально-здавальним випробуванням. Під час приймально-здавальних випробувань перевіряють виконання вимог цього стандарту та виявляють критичні дефекти, за якими бракують примірник видання.
6.3 Для випробування з партії видання роблять вибірку методом випадкового відбирання за ГОСТ 18321.
6.4 Обсяг вибірки, приймальне та бракувальне число за ГОСТ 18242 повинні відповідати вимогам таблиці 5.
6.5 Відповідність видання вимогам пгі. 5.2.1, 5.2.2.2, 5.2.2.4, 5.2.2.8, 5.2.2.9,
5.2.2.10, 5.2.2.І1, 5.2.2.12, 5.2.2.13, 5.2.3.5, 5.2.4.6 цього стандарту перевіряють в одному примірнику вибірки. Партію видання бракують з виявленням у контрольному примірнику недотримання хоча б однієї з вимог.

.

Таблиця 5

2_partii_prymirnykiv

6.6 Відповідність видання вимогам пп. 5.2.3.1 – 5.2.3.4, 5.2.4.1 – 5.2А
5.2.4.7, 5.2.5.1 – 5.2.5.7, 5.2.6.1 -5.2.6.7 цього стандарту перевіряють в одному примірнику вибірки на десяти характерних для даних показників сторінках. Партію видання бракують, коли недотримання хоча б однієї з вимог зустрічається в чотирьох з десяти контрольованих сторінок.
6.7 Відповідність видання вимогам пп. 5.2.2.1, 5.2.2.5 – 5.2.2.7, 5.3 цього стандарту перевіряють у кожному примірнику вибірки.
6.8 Партія видання приймається, коли кількість бракованих примірників першій вибірці менша чи дорівнює приймальному числу Ас, і не приймається, коли кількість бракованих примірників дорівнює чи більша за бракувальне число.
Коли кількість бракованих примірників більша за приймальне число Ас, але менша за бракувальне число Rе, то відбирають другу вибірку. За результатами тої вибірки партія видання приймається, коли кількість бракованих примірників першій і другій вибірках менша чи дорівнює приймальному числу Ас, і не приймається, коли кількість бракованих примірників у першій і другій вибірках більше за приймальне число Ас.

7 Методи контролю
7.1 Формат видання та відхилення бід нього, розміри полів та відхилення від них, неспівпадання меж сторінок без полів контролюють вимірювальною лінійкою за ГОСТ 427 з ціною поділки 1 мм.
7.2 Довжину рядків, відстань між шпальтами, відстань від ілюстрації до текстівки контролюють рядкоміром, кегель шрифту – рядкоміром або мікроскопом типу МПБ-3.
7.3 Наявність у виданні ілюстрацій, відтворення всіх елементів тексту та ілюстрацій, чіткість, контрастність, насиченість зображення, збереження всіх кольорів на ілюстраціях перевіряють візуально.
7.4 Спосіб друку та вид паперу перевіряють на їх відповідність вихідним відомостям видання.
7.5 Суміщення контролюють мікроскопом типу МПБ-3.
7.6 Оптичну густину фону та зображення вимірюють денситометром відбивання за фільтром видності на 5 найбільш темних ділянках контрольованої сторінки.
7.7 Спосіб та якість скріплення видання, наявність капталу, тип палітурки чи обкладинки та її якість перевіряють візуально.
7.8 Наявність критичних дефектів, з виявленням яких примірник видання повинен бути забракований, перевіряють візуально.

Поделиться в facebook'е Поделиться вконтакте Поделиться в twitter'е

Комментарі читачів:

 1. Аліна
  10.11.2010 в 6:39 pm

  Дякую, що виклали цей стандарт. Це практично єдиний сайт, де можна вільно ознайомитись з ним. Дуже допомогло)))

 2. Настя
  28.04.2011 в 12:38 pm

  дуже дякую за ГСТУ! Але нажаль помилки у назві роблять його пошук неможливим (виправте на ГСТУ 29.6-2002)

 3. Екатерина
  28.07.2011 в 2:26 pm

  Спасибо огромное! Очень помогло!!!! Долго искала.

 4. Anna
  25.12.2011 в 7:37 pm

  дякую, довго шукала текст цього ГОСТу

 5. abusin
  19.03.2012 в 9:13 pm

  Хочу ЩЕ!!! Якщо додасте ще й інші ДСТУ з видавничої справи – зробите велику послугу всьому спудейському суспільству. Монополія окремих структур “від держави” на вільний обіг стандартів вже дістала до печінки…

 6. Ірина
  30.05.2012 в 9:35 am

  Дуже вдячна за викладення цього ГСТУ,
  хотілося ще побачити і інші ГСТУ та ДСТУ, такі як
  ДСТУ 3003-95. Технологія поліграфічних процесів.
  ДСТУ 3017-95. Видання. Основні види: Терміни та визначення.
  ДСТУ 3018-95. Видання. Поліграфічне виконання.
  ГСТУ 29.4-2001. Обкладинки та палітурки. Типи.

 7. 09.04.2014 в 4:18 pm

  дуже дякую

Щоб залишити свій коментар, будь ласка, увійдіть через аккаунт Vkontakte чи Facebook

Соцмережi
Нове з рубрики
artarsenal bookforum publish messe