Читомо > Стандарти > Газети. Поліграфічне виконання. Загальні технічні вимоги. ГСТУ 29.3-2000

Стандарти

Газети. Поліграфічне виконання. Загальні технічні вимоги. ГСТУ 29.3-2000

23.09.2010 0 Автор:

газетні видання

1. Галузь використання

Цей стандарт поширюється на одноколірні та багатоколірні газети різно­го цільового призначення, обсягу, різної належності та додатки до них. що ви­пускаються способом високого чи  офсетного друку поліграфічними підприємствами та видавництвами, і встановлює загальні технічні вимоги ло їх поліграфічного виконання.

Газета – періодичне видання з постійною .назвою, що виходить через певні короткі проміжки часу, містить офіційні документи, оперативну, інфор­мацію і матеріали з актуальних громадсько-політичних, наукових, виробничих та інших питань, а також літературні твори, фотографії та рекламу (ДСТУЗОІ7).

Стандарт не встановлює вимог до художиьо-технічних прийомів оформ­лення газет, що визначаються видавцем залежно від її змісту.

2. Нормативні посилання

У цьому стандарті наведено посилання на такі стандарти:

–    ДСТУ 3017-95. Видання. Основні види. Терміни та визначення;

–    ДСТУ 3772-98. Оригінали для  поліграфічного відтворення.  Загальні
технічні вимоги;

–    ГОСТ 6445-74. Бумага газетная. Технические условия;

–    ГОСТ 9094-89. Бумага для печати офсетная. Техпнческие условия

–    ГОСТ 9254-77. Газеты. Размеры;

–    ГОСТ 45.18-86. Издания периодические. Упаковка й маркировка.

3. Технічні вимоги

3.1. Вимоги до оригіналів

Для випуску газет застосовується комплект оригіналів сторінок газети на прозорому (фототехнічна плівка або плівка для принтера) або непрозорому ма­теріалі, а також на магнітному носієві інформації.

Комплект оригіналів сторінок газети на магнітному носієві повинен бути записаний на устаткованні, сумісному з устаткованням поліграфічного підприємства, з використанням ідентичного програмного забезпечення.

Текстові та ілюстраційні оригінали, що застосовуються для випуску га­зет, повинні відповідати вимогам ДСТУ 3772.

Оригінали усіх сторінок однієї газети повинні бути одного формату та виготовлені на матеріалі одного виду з однаковою оптичною густиною.

Прямокутність і . прямолінійність сторінок газети на оригіналі обов’язкова. Допускається перекіс верхнього краю оригіналу сторінки газети та перекіс рядків тексту газети не більше 2 мм.

Висота сторінки без полів на всіх оригіналах однієї газети повинна бу­ти однаковою. Допустиме відхилення ± 1,5 мм або ± 4,5 п.

Лініатура растра ілюстраційних оригіналів повинна становити для оф­сетних друкарських форм не менше ЗО см’1 ; для форм високого друку – не менше 24 см-1.

Оптична густина прозорого бригіналу повинна бути достатньою для от­римання якісної копії. Інтервал оптичних густин повинен бути не менше 2,2 Б. Зображення тексту на оригіналі повинно мати однакову оптичну густи­ну. Допустиме відхилення оптичної густини зображення на великих темних ділянках в межах одного оригіналу та комплекту оригіналів газети ±0,1 Б.

Оригінали сторінок багатоколірної газети повинні бути у вигляді ком­плекту кольороподілених оригіналів сторінок (фотоформ). До комплекту оригіналі» повинні додаватися відбитки, отримані на принтері.

На оригіналах повинні бути мітки суміщення (в чотирьох кутах) і мітки фальцювання. Відхилення від суміщення повинно бути не більше 0,05мм.

Комплект оригіналів газети повинен містити вихідні відомості, оформ­лені відповідно до статті 32 Закону України про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні № 2782-ХІІ від 16.11.92.

На кожній сторінці оригіналу газети (крім першої) повинні бути колон­титул і колонцифра.

3.2. Вимоги до поліграфічного виконання газет

3.2.1. Формат газети визначається розміром газетної сторінки, вста­новлюється видавцем та узгоджується з поліграфічним підприємством залежно від її обсягу та формату паперу. Формат газети повинен відповідати ГОСТ 9254 та вимогам цього стандарту Основні та похідні від них формати газет наведено в таблиці 1.

Газета може мати вкладку форматом, що являє собою частку від її фор­мату.

Згідно з ГОСТ 9254 допустиме відхилення від формату не повинно бути більше 2 мм. Допускається відхилення від формату не більше + 2мм, – 5 мм для газет, що друкуються на аркушних машинах.

Таблиця 1.

3.2.2. Текст повинен розміщуватися у вигляді шпальт, кількість яких на сторінці залежить від формату газети.

Довжина рядка шпальти повинна бути не менше 2 1/4 кв (40,5 мм), довжина рядка обкладу – не менше 1 3/4 кв (31,5 мм).

Проміжок між шпальтами повинен бути не менше 12 п. Проміжок між вертикальною відокремлювальною лінійкою та текстом повинен бути не мен­ше 6 п.

Відстань, від ілюстрації до текстівки повинна бути не менше 10 п.

3.2.3. Для  складання тексту одного номера газети  слід застосовувати шрифт не менше двох гарнітур. При цьому обсяг тексту, складеного шрифтами рублених гарнітур,    повинен  становити  не більше  50%   всього  обсягу тексту      газети, а обсяг тексту з похилим або курсивним накресленням вічка шрифту – не більше 1000 знаків на одній сторінці.

Для відокремлення тексту окремих тематичних сторінок, добірок від інших матеріалів номера газети вони повинні бути складені шрифтом кон­трастних гарнітур.

Текст з довжиною рядка більше 3 3/4 кв (67,5 мм) кегля менше 10; необхідно складати шрифтом з засічками,

Текст теле-, радіопрограм, реклами повинен бути складений шрифто
кегля не менше 6 п.

Текстівки в газеті повинні бути складені шрифтом кегля не менше 8 п.

Текст, призначений для друкування чорною фарбою на кольоровому та сірому фоні, повинен бути складений з урахуванням вимог таблиці 2.

Таблиця 2

Текст, призначений для друкування на кольоровому та сірому фоні оп- тичною густиною більше 0,40 Б, повинен бути складений виворітним шрифтом кегля не менше 9 п на шпонах (зі збільшеним інтерліньяжем). Текст обсягом до 3000 зн. може бути складений шрифтом прямого напівжирного п креслення вічка кегля 8 п, а обсягом до 1000 зн. може бути складений шріфтом похилого накреслення вічка.

Для друкування тексту кольоровими фарбами на кольоровому фоні не- обхідно застосовувати шрифтом кегля не менше 10 п.

3.2.4.  Для друкування газет залежно від способу друку може використовуватися офсетний папір за ГОСТ 9094 чи газетний папір за ГОСТ 6445. Допускається використання іншого паперу з показниками якості, не нижчими показників якості наведеного паперу.

3.2.5.  Зображення на газеті повинно бути чітким, однакової контрасності як в одному примірнику газети, так і в усьому тиражі.

Кольорові зображення повинні відповідати оригіналові, бути насиченіими та зберігати всі кольори.

Інтервал оптичних густин між великою деталлю зображення, віддрук( ваною чорною фарбою, та папером повинен бути не менше 0,7 Б.

3.2.6. Фарби на зображенні повинні бути суміщеними. Для двофарбової друку з розташуванням різнокольорових зображень на відстані 0 н- 0,3  м; відхилення від суміщення фарб не повинно бути більше 0,4 мм, а на відстань більше  3  мм  –  більше   1,5  мм. Для багатофарбового друку відхилення  вісуміщення фарб не повинно бути більше 0,4 мм для жовтої- фарби та 0,3 м.’ для інших фарб.

3.2.7.               Лицьовий і зворотний бік газети повинні бути суміщені. Відхилення від суміщення повинно бути не більше 2,0 мм.

3.2.8.  Фальцювання та відрізування газет повинно бути чітким. Відхилен­ня від лінії відрізування та лінії фальцювання повинно становити не більше 2,0 мм.

3.2.9.  Мінімальний розмір полів сторінок газет, що друкуються на аркушних машинах, повинен бути не менше 5 мм, а газет, що друкуються на рулонних машинах, – не менше 10 мм.

3..3. Критичні дефекти, за якими бракують примірник газети
Примірник газети слід вважати бракованим у разі виявлення в ньому хо­ча б одного з таких дефектів:

–  грубі дефекти відтворення шрифту та (чи) ілюстрацій, за яких неможливе читання тексту та (чи) сприймання зображення (незадруковані ділянки, чорниші,  розмазана фарба, багато забитих фарбою ділянок чи  ілюстрацій, здвоєний друк, несуміщення фарб, плями фарби та мастила, смуги);

– неправильно розміщені текст та ілюстрації, наявність їх дзеркального зображення;

–  наявність макулатурних чи чистих аркушів, аркушів з забрудненими полями.

3.4. Пакування

Газети для відправлення замовнику повинні бути укладені в стоси. Ви­моги до пакування (розміри та параметри стосів, види паковань та матеріалів, що використовуються для пакування) повинні відповідати вимогам ОСТ 45.18.

Поделиться в facebook'е Поделиться вконтакте Поделиться в twitter'е

Щоб залишити свій коментар, будь ласка, увійдіть через аккаунт Vkontakte чи Facebook

Соцмережi
Нове з рубрики
artarsenal bookforum publish messe