Читомо > Стандарти > ДСТУ 3003:2006: Технологія поліграфічних процесів: Терміни та визначення понять

Стандарти

ДСТУ 3003:2006: Технологія поліграфічних процесів: Терміни та визначення понять

29.10.2010 0 Автор:

Чинний від 2007-07-01

поліграфічне виконання

1.  СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1  Цей стандарт установлює терміни та визначення понять стосовно технології поліграфіч­них процесів.

Стандарт не містить терміни та визначення понять, які стосуються видавничого оформлен­ня та поліграфічного виконання видань, поліграфічних матеріалів та устатковання.

1.2  Терміни, установлені цим стандартом, рекомендовано застосовувати в усіх видах нор­мативних документів, що стосуються технології поліграфічних процесів, а також для робіт зі стан­дартизування.

2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі стандарти:

ДСТУ 2068-92 Вироби з паперу та картону. Технологія. Терміни та визначення

ДСТУ 2937-94 Кінофотоматеріали. Терміни та визначення

ДСТУ 3934-99 Матеріали й устатковання поліграфічні. Терміни та визначення.

.

3. ЗАГАЛЬНІ ПОЯСНЕННЯ

3.1 Для кожного поняття встановлено один застандартизований термін, а в окремих випад­ках — два застандартизовані терміни. Проте, використовуючи застандартизовані терміни, у ме­жах одного документа слід вживати лише один із термінів-синонімів.

Застандартизовані терміни подано грубим шрифтом.

Недозволений для вживання термін-синонім подано світлим курсивом з позначкою (Нд).

3.2 У вузькоспеціалізованих документах узяту в круглі дужки (набрану грубим шрифтом) частину терміна можна не вживати, а використовувати його коротку форму.

3.3 Пояснення, наведені в круглих дужках світлим шрифтом після термінів, що зазначають сферу вживання багатозначних термінів, не є частинами термінів.

3.4 Наявність квадратних дужок у терміні та визначенні певної термінологічної статті означає, що в ній суміщено дві терміностатті, у яких переважає однаковий текст. Першу статтю тре­ба читати, беручи до уваги увесь текст за винятком слів у других квадратних дужках з кожної пари дужок. Відповідно друга стаття — це текст без слів у перших квадратних дужках з кожної пари. В абетковому покажчику суміщені терміни подано окремо без дужок з посиланням на той самий номер терміностатті.

3.5 Наводячи встановлені цим стандартом визначення понять у інших документах, у разі потреби, їх можна змінювати, вводячи до них похідні ознаки, розкриваючи зміст поняття, зазна­чаючи об’єкти, що належать обсягові виозначуваного поняття. Зміни не повинні порушувати обсягу та змісту понять, виозначених у стандарті.

3.6 Терміни, встановлені цим стандартом, вжиті у визначеннях, виділено підкресленням.

3.7 У випадку, коли термін містить усі необхідні й достатні ознаки поняття, замість визначення поставлено риску.

3.8 У стандарті, як довідкові, наведено німецькі (сіє), англійські (еп), французькі (Гг), російські (ги) терміни-відповідники застандартизованих термінів, узяті зі словників та науково-технічної літератури.

3.9 У стандарті наведено абетковий покажчик встановлених цим стандартом українських термінів та абетковий покажчик їхніх іншомовних термінів-відповідників кожною мовою окремо (додатки А, Б, В, Г, Д). Українські та російські багатослівні терміни в абеткових покажчиках по­дано у зворотному порядку.

3.10 Бібліографію термінологічних джерел подано у додатку Е.

.

4. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

4.1 Загальні поняття

4.1.1 поліграфічний процес

Технологічний процес перетворювання оригіналу в друкований виріб

4.1.2 переддрукарськй процес

Технологічний процес виготовляння оригіналу та (чи) друкарської форми

4.1.3 друкарський процес

Технологічний процес підготовляння друкарської машини до друкування та друкування тиражу

4.1.4 післядрукарський процес

Технологічний процес отримування із задрукованих аркушів друкованих виробів

 

4.2 Переддрукарські процеси

4.2.1 технологія «комп’ютер-друкарська форма»

Виготовляння друкарської форми у комп’ютерній видавничій системі прямим записуванням цифрової інформації на формний матеріал

4.2.2 (комп’ютерна) видавнича система

Сукупність апаратних, програмних та мережевих засобів, призначених створювати та опрацьовувати текстову та графічну інформацію

4.2.3 оригінал (поліграфія)

Опрацьована й оформлена за встановленим порядком текстова та (чи) ілюстраційна інформація, призначена для поліграфічного відтворювання

4.2.4 оригінал-макет

Оригінал, кожна сторінка якого ідентична відповідній сторінці майбутнього друкованого виробу

4.2.5 фотоформа

Носій ілюстраційної та (чи) текстової інформації у вигляді негатива або діапозитива, призначений виготовляти друкарську форму

4.2.6 складання (тексту)

Формування та записування тексту оригіналу на носії інформації для подальшого його

відтворювання

4.2.7 комп’ютерне складання

Складання у комп’ютерній видавничій системі

4.2.8 комп’ютерне графування

Створювання та опрацьовування графічного зображення у комп’ютерній видавничій системі

4.2.9 сканування

Поелементне зчитування та перетворювання візуальної інформації в цифрову за допомогою спеціального пристрою

4.2.10 (електронне) кольороділення

Ділення кольорового зображення оригіналу на окремі одноколірні рівномасштабні зображення у комп’ютерній видавничій системі

4.2.11 (електронне) кольорокоректування

Виправляння колірного змісту зображення

відповідно до оригіналу у комп’ютерній видавничій системі

4.2.12 (електронне) растрування

Перетворювання тонових зображень у мікроштрихові у комп’ютерній видавничій системі

4.2.13 (електронне) маскування

Усування градаційних чи колірних спотворин зображення у комп’ютерній видавничій системі

4.2.14 (електронне) верстання (сторінки)

Формування сторінки майбутнього видання у комп’ютерній видавничій системі

4.2.15 коректування

Виявляння та виправляння помилок, неточностей, допущених під час опрацьовування оригіналу або виготовляння друкарської форми

4.2.16 (електронне) монтування (сторінок)

Розміщування зверстаних сторінок у порядку, який забезпечує правильне їх розташовання на друкарському аркуші майбутнього видання, у комп’ютерній видавничій системі

4.2.17 експонування

Цілеспрямоване впливання дозованого випромінювання на світлочутливий матеріал (див. також ДСТУ 2937)

4.2.18 хіміко-фотографічне обробляння

Сукупність операцій перетворювання прихованого зображення на зекспонованому фотографічному матеріалі у видне (див. також ДСТУ 2937)

4.2.19 копіювання

Переношення зображення з фотоформи на світлочутливий шар формного матеріалу у процесі експонування

4.2.20 копія (поліграфія)

Формний матеріал зі світлочутливим шаром, на якому відтворено зображення Фотоформи (ДСТУ 3934)

4.2.21 проявляння (формного матеріалу)

Змивання світлочутливого шару з певних ділянок копії, щоб утворити друкувальні та проміжкові елементи друкарської форми

4.2.22 гідрофобізування (друкарської форми)

Обробляння поверхні офсетної друкарської форми спеціальним розчином, щоб надати друкувальним елементам здатності сприймати фарбу

4.2.23 гідрофілізування (друкарської форми)

Обробляння поверхні офсетної друкарської форми спеціальним розчином, щоб надати проміжковим елементам здатності сприймати зволожувальний розчин

4.2.24 ґумування друкарської форми

Наношення покриву на поверхню офсетної друкарської форми, щоб захистити її від ок­сидування та пошкоджень

4.2.25 травлення

Обробляння копії спеціальним розчином, щоб заглибити проміжкові або друкувальні елементи

4.2.26 вимивання

Вилучання незаполімеризованого світлочут­ливого шару з певних ділянок копії, щоб от­римати рельєфні проміжкові або друкувальні елементи

4.2.27 [електромеханічне] [лазерне] гра­віювання

[Механічне] [Лазернопроменеве] вирізання рельєфного зображення на формному мате­ріалі

4.2.28 друкарська форма

Матеріальний носій друкувальних та (або) проміжкових елементів, призначений для друкування

 

4.3 Друкарські процеси

4.3.1 друкування

Отримування відбитків на задруковуваному матеріалі

4.3.2 відбиток; друк

Фарбове зображення оригіналу на задруковуваному матеріалі

4.3.3 друкування високим способом; високе друкування

Друкування з друкарської форми, друкувальні елементи якої розміщено в одній площині та вище від проміжкових елементів

4.3.4 друкування флексографічним спосо- сіє бом; флексографічне друкування

Друкування високим способом з еластичної

друкарської форми

4.3.5 друкування високим офсетним способом; високе офсетне друкування; типоофсет (Нд)

Друкування високим способом через проміжну еластичну поверхню

4.3.6 друкування (плоским) офсетним способом; плоске офсетне друкування

Друкування через проміжну еластичну поверхню з друкарської форми, друкувальні та проміжкові елементи якої розміщено практично в одній площині

4.3.7 друкування офсетним способом без сіє зволоження; офсетне друкування без зволоження; сухий офсет (Нд)

Друкування офсетним способом з друкарської Форми, що не потребує зволожування

4.3.8 друкування глибоким способом; глибоке друкування

Друкування з друкарської Форми, друкувальні елементи якої заглиблено відносно проміжкових елементів

4.3.9 друкування глибоким офсетним способом; глибоке офсетне друкування

Друкування глибоким способом через проміжну еластичну поверхню

4.3.10 друкування металографічним способом; металографічне друкування

Друкування глибоким способом з металевої друкарської Форми, виготовленої без застосування растра способом травлення, гравіювання чи гальванізування

4.3.11 друкування трафаретним способом; сіє трафаретне друкування

Друкування протискуванням фарби друкарським ракелем крізь друкувальні елемент трафаретної форми

4.3.12 друкування ірисним способом; ірисне друкування

Друкування з однієї друкарської форми фарбами різних кольорів, що створює кольорове зображення з плавним переходом одного кольору в інший

4.3.13 тамподрукування

Друкування через пружно-еластичний тампон з форми, глибокого способу друкування

4.3.14 друкування струминним способом; струминне друкування

Друкування способом безпосереднього набризкування спрямованих крапель фарби

4.3.15 друкування електрографічним способом; електрографічне друкування

Друкування способом утворювання та пере­давання зображення за допомогою електрич­ного поля

4.3.16 однофарбове друкування

Друкування однією фарбою будь-якого кольору

4.3.17 багатофарбове друкування

Друкування послідовним нанесенням фарб різного кольору

4.3.18 приладжування

Підготовляння паперопровідної системи, встановлювання друкарських Форм, розта­шовування їх, щоб забезпечити суміщеність зображень, та регулювання фарбового апарата друкарської машини

4.3.19 проводження

Передавання задруковуваного матеріалу від живильного до друкарських та приймального пристроїв в рулонній ротаційній друкарській машині

4.3.20 припрацьовування [декеля] [офсетного полотна]

Стабілізування пружно-еластичних властивостей нового [декеля] [офсетного полотна] на робочій швидкості друкарської машини

4.3.21 суміщування зображень

Забезпечування точного накладення фарб та розміщення зображень з лицьового та зво­ротного боків задруковуваного матеріалу

4.3.22  приправляння

Забезпечування під час друкування рівномірного тиску між задруковуваним матеріа­лом та друкарською Формою для способу високого друкування

4.3.23  розкачування фарби

Рівномірне розподіляння друкарської фарби на поверхні валиків фарбового апарата дру­карської машини

4.3.24  накачування фарби

Наношення фарби накачувальними валиками фарбового апарата на друкарську форму під час друкування

4.3.25  зволожування (поліграфія)

Подавання спеціального розчину безпосередньо на друкарську форму або на валик фарбового апарата під час друкування офсетним способом

4.3.26  друкування контрольних відбитків

Отримування в робочому режимі друкарської машини певної кількості відбитків для контролювання їхньої якості

4.3.27 друкування тиражу; друкування накладу

Отримування заданої кількості ідентичних відбитків

4.4 Післядрукарські процеси

4.4.1  брошурувальний процес

Виготовляння зошитів із задрукованих аркушів, їх комплектування у блок, скріплювання блока, покривання його (за потреби) обкладинкою та обрізування блока

4.4.2  палітурний процес

Підготовляння блока до з’єднання з палітуркою, виготовляння палітурки та з’єднування блока з палітуркою

4.4.3  оздоблювальний процес

4.4.4 зіштовхування

Вирівнювання у стосі аркушів паперу, картону і готової аркушевої продукції з двох взаємно перпендикулярних боків (див. також ДСТУ 2068)

4.4.5  підрізування (аркушів)

Надавання аркушевому поліграфічному матеріалові потрібних розмірів на різальній машині

4.4.6  розрізування

Розділяння поліграфічного матеріалу на частини потрібних розмірів

4.4.7 фальцювання

Згинання задрукованих аркушів в зошит з фіксуванням згинів (див. також ДСТУ 2068)

4.4.7.1 перпендикулярне фальцювання

Фальцювання з утворюванням прямокутних перехресних згинів

4.4.7.2 паралельне фальцювання

Фальцювання з утворюванням паралельних згинів

4.4.7.3 скомбіноване фальцювання

Фальцювання з утворюванням в одному зошиті і перпердикулярних, і паралельних згинів

4.4.8  пресування (поліграфія)

Ущільнювання зошитів, блоків, готової продукції для вирівнювання їх товщини, фіксування фальців і релаксування

4.4.9  приклеювання

Приєднування окремих елементів до зошита або блока клеєм

4.4.10 комплектування блока

Формування блока з зошитів або аркушів у визначеній послідовності (див. також ДСТУ 2068)

4.4.10.1 комплектування вкладанням

Комплектування блока вставлянням зошита в зошит та в обкладинку (див. також ДСТУ 2068)

4.4.10.2 комплектування підбиранням

Комплектування блока накладанням зошита на зошит або аркуша на аркуш

4.4.11  скріплювання блока

З’єднування між собою зошитів чи аркушів, скомплектованих у блок

4.4.12  зшивання (блока)

Скріплювання блока вздовж корінцевого згину нитками чи дротом

4.4.12.1 зшивання ззовні

Зшивання блока, скомплектованого вкладанням, окремими стібками чи скобами через корінцевий згин із загинанням дужок дроту в середину зошита чи блока

4.4.12.2 зшивання зсередини

Зшивання блока/скомплектованого вкладанням, через корінцевий згин окремими скобами із загинанням дужок дроту назовні згину

4.4.12.3  зшивання з відступом

Зшивання блока, скомплектованого підбиранням, через корінцеве поле з відступом від краю корінця окремими скобами чи стібками

4.4.12.4  зшивання прострочуванням

Зшивання блока малого обсягу, скомплектованого вкладанням, нитками вздовж корінцевого згину суцільним швом

4.4.13 незшивне клейове скріплювання

Скріплювання клеєм блока, скомплектованого підбиранням

4.4.14 заклеювання корінця блока

Покривання корінця зшитого блока шаром клею для зміцнення блока

4.4.15  обтискування корінця блока

Ущільнювання прикорінцевої частини блока стисканням

4.4.16  обрізування блока

Надавання скріпленому блокові потрібних розмірів усуванням нерівностей з трьох його нескріплених боків різанням

4.4.17  обкантовування блока

Приклеювання смужки паперу, тканини чи нетканого матеріалу до корінця вздовж усієї поверхні та до форзаців чи до першої та останньої сторінок блока (див. також ДСТУ 2068)

4.4.18 заокруглювання корінця

Надавання корінцеві блока чи палітурки округлої форми

4.4.19  каширування блока

Надавання корінцеві блока грибоподібної форми

4.4.20 покривання блока; вставляння блока

З’єднування блока з палітуркою чи обкла­динкою

4.4.21   [лакування] [місцеве лакування]

(поліграфія)

Покривання  [поверхні]  [ділянки  поверхні]

задрукованого матеріалу шаром лаку

4.4.22 тиснення (поліграфія)

Утворювання зображення на задруковувано-му матеріалі змінюванням фактури його по­верхні тиском чи (та) температурою

4.4.22.1   рельєфне тиснення; конгревне тиснення

Тиснення з утворюванням випуклого рель­єфного зображення

4.4.22.2 плоске тиснення; блінтове тиснення

Тиснення з утворюванням заглибленого плос­кого зображення

4.4.23 бігування (поліграфія)

Отримування заглибини на палітурці, обкла­динці чи аркуші для їх подальшого згинання

4.4.24 штрихування (поліграфія)

Отримування заглибини між розставою та боковиною з лицьового боку палітурки друкованого виробу (див. також ДСТУ 2068)

4.4.25 перфорування

Отримування на друкованому виробі низки отворів або просічок спеціальним пристроєм

4.4.26 висікання (поліграфія)

Отримування потрібної конфігурації друкованого виробу за допомогою висікального штампу

4.4.27 ламінування (поліграфія)

Покривання поверхні задрукованого матеріалу полімерною плівкою за підвищеної температури та (чи) під тиском клейовим чи безклейовим способом.

Поделиться в facebook'е Поделиться вконтакте Поделиться в twitter'е

Щоб залишити свій коментар, будь ласка, увійдіть через аккаунт Vkontakte чи Facebook

Соцмережi
Нове з рубрики
artarsenal bookforum publish messe