Читомо > Стандарти > Видання. Поліграфічне виконання. Терміни та визначення. ДСТУ 3018–95

Стандарти

Видання. Поліграфічне виконання. Терміни та визначення. ДСТУ 3018–95

23.06.2010 6 Автор:

ПЕРЕДМОВА

1 Розроблено й внесено Українським науково-дослідним ін­ститутом поліграфічної промисловості ім. Т. Шевченка (УНДІПП ім. Т. Шевченка)

2 Затверджено й введено в дію наказом Держстандарту України N 58 від 23 лютого 1995 р.

3 Введено вперше.

4 Розробники: В. Й. Запоточний, канд. техн. наук, Л. М. Тяллева, Н. Й. Куновська, Л. М. Лопушинська.

 

поліграфічне виконання/

1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

.

1.1 Цей стандарт встановлює терміни та визначення понять у галузі поліграфічного оформлення і виконання видань.

1.2 Терміни, регламентовані в цьому стандарті, є обов’язковими для використання в усіх видах нормативної документації, у довідковій та навчально-методичній літературі, що належить до поліграфії, а також для робіт зі стандартизації або використання результатів цих робіт, у тому числі програмних засобів для комп’ютерних систем.

1.3 Вимоги стандарту чинні для використання в роботі підприємств, установ, організацій, що діють на території України, технічних ко­мітетів зі стандартизації, науково-технічних та інженерних товариств, міністерств (відомств).

.

2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті наведені посилання на такі стандарти:

ДСТУ 2068—92 Вироби з паперу та картону. Технологія. Терміни та визначення.

ГОСТ 19112—78 Изделия из бумаги и картона. Технология. Термины и определения.

.

3. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

3.1 Для кожного поняття встановлено один стандартизований термін.

3.2 Узята в круглі дужки частина терміна може бути вилучена в разі використання терміна в документах зі стандартизації.

3.3 Подані визначення можна, за необхідності, змінювати введен­ням до них похідних ознак, розкриттям значення використовуваних термінів, зазначенням об’єктів, що входять в обсяг визначуваного поняття. Зміни не можуть порушувати обсяг і зміст понять, визна­чених у стандарті.

У випадку, коли в терміні містяться всі необхідні і достатні ознаки поняття, замість його визначення ставиться риска.

Позначка, що вказує на галузь застосування багатозначного тер­міна подана в дужках після терміна. Позначка не є частиною терміна.

3.4 У стандарті, як довідкові, подані російські (ru) відповідники стандартизованих термінів, узяті з відпопідного державного стандарту, а також визначення російською мовою. Якщо визначення російською мовою відсутнє в чинних російськомовних стандартах, то подається переклад термінів та визначення російською мовою в дужках.

3.5 У стандарті наведено абетковий покажчик українських термінів і абеткові покажчики їхніх, російських, англійських, німецьких від­повідників.

.

4. ЗАГАЬНІ ПОНЯТТЯ

4.1 видання (поліграфічне) – друкований виріб, що призначе­ний для розповсюдження вміще­ної в ньому інформації, пройшов редакційно-видавниче оброблен­ня, поліграфічно самостійно оформлений та має вихідні відо­мості

4.2 сторінка видання – один бік аркуша паперу у виданні

4.3 блок видання – комплект скріплених у корінці задрукованих аркушів чи зошитів, що містить усі сторінки майбут­нього видання

4.4 обкладинка – зовнішнє покриття видання, що з’єднується з блоком без форзаців (ДСТУ 2068)

4.5 палітурка –  зовнішнє покриття виробу, що з’єднується з блоком за допомо­гою двох форзаців і корінцевого матеріалу чи без нього (ДСТУ 2068)

.

5. ОФОРМЛЕННЯ ТА ВИКОНАННЯ СТОРІНКИ ВИДАННЯ с.3

5.1 початкова сторінка –  перша сторінка видання чи його рубрики
5.2 спускна сторінка – початкова сторінка, що почина­ється зі спуску5.3 спуск – відступ на початковій сторінці без полів від верхнього краю до по­чатку зображення

5.4 кінцева сторінка –  Остання сторінка видання чи його рубрики

5.5 сторінка видання без полів
5.6 шпальта – частина сторінки видання, відо­кремлена по вертикалі проміжками чи лініями
5.7 підвал (поліграфія) – місце внизу газетної сторінки, де розташована стаття, що займає всю ширину сторінки чи більшу частину її шпальт
5.8 текст – частина видання, що містить ін­формацію, зображену за допомо­гою певного набору знаків
5.9 абзац – елементарна композиційна оди­ниця тексту, що складається з од­ного чи декількох рядків, виділена абзацним відступом
5.10 рядок – елементарна одиниця тексту, що складається зі сполучення знаків, розташованих на одній прямій
5.11 новий рядок – перший рядок абзацу
5.12 абзацний відступ – проміжки на початку нового рядка
5.13 кінцевий рядок – останній рядок абзацу
5.14 тупий рядок – новий рядок без абзацного відступу або кінцевий рядок повного формату
5.15 знак – елементарне графічне зображен­ня тексту5.16 літера –  знак для графічного зображення звуку чи звукосполуки

5.17 мала літера

5.18 велика літера

5.19 капітель – літера, що має накреслення великої, але за розміром дорівнює малій

5.20 заголовна літера – перша літера основного тексту видання чи його рубрики

5.21 цифра – знак для зображення числа

5.22 проміжок (поліграфія) – незадрукована ділянка між шпальтами, рядками, словами, літерами, цифрами та ілюстрацією

5.23 таблиця – текст, згрупований за певною си­стемою та розділений лініями

5.24 сторінкова таблиця – таблиця, що займає цілу сторінку видання

5.25 клаптикова таблиця – таблиця, що займає частину сто­рінки видання

5.26 вивід – текст згрупований без лінійок за певною системою та розділений проміжками

5.27 ілюстрація – зображення, яке доповнює, пояс­нює чи прикрашає текст видання

5.28 текстівка – підпис під ілюстрацією у виданні
5.29 експлікація – частина підпису під ілюстрацією (формулою), яка пояснює деталі зображення (умовні позначення). Кожний елемент експлікації скла­дається з графічного знака (цифра, літера) і пояснення
5.30 орнамент – графічна прикраса, що художньо оформлює видання
5.31 ініціал – орнаментована заголовна літера5.32 заставка – невеликий орнамент чи зобра­ження, розташоване на спуску
5.33 кінцівка – невеликий орнамент чи зображення, розташоване на кінцевій сторінці
5.34 виноска – примітка чи бібліографічне поси­лання, розташоване внизу сторінки поза текстом
5.35 колонтитул – заголовні дані видання, розташовані на верхньому полі кожної сторінки видання
5.36 колонлінійка – лінійка, що відокремлює колон­титул від тексту
5.37 колонцифра – порядковий номер сторінки ви­дання, розташований угорі або внизу сторінки
5.38 сигнатура – порядковий номер друкарського аркуша видання, який розташовано у внутрішньому куті нижнього поля першої сторінки видання кожного нового аркуша перед нормою, та повторювано з зіроч­кою на третій сторінці видання цього аркуша
5.39 норма (поліграфія) – скорочена назва видання чи номер замовлення чи прізвище ав-тора, розташоване зліва на ниж­ньому полі першої сторінки ви­дання кожного друкарського аркуша видання
5.40 поля (поліграфія) – незадруковані ділянки вздовж периметра сторінки видання..

6. ОФОРМЛЕНИЯ ТА ВИКОНАННЯ БЛОКА ВИДАННЯ

6.1 зошит (паперового блока) – складова частина видання, утво­рена фальцюванням задрукованого аркуша (ДСТУ 2068)
6.2 складний зошит – зошит з приєднаними додаткови­ми елементами чи форзацом
6.3 накидка (поліграфія) – частка задрукованого аркуша ви­дання, в середину якої вкладають зошит (ДСТУ 2068)
6.4 вкладка – частка задрукованого аркуша видання, яку вкладають у середину зошита (ДСТУ 2068)
6.5 вклейка – частка задрукованого аркуша видання, яку вклеюють в зошит
6.6 приклейка – частка задрукованого аркуша, яку прикладають до зовнішньої части­ни зошита (ДСТУ 2068)
6.7 паспарту – аркуш цупкого паперу чи тонкого картону, до якого прикріплюють віддруковану окремо ілюстрацію, формат якої менший за формат видання
6.8 стрижень (поліграфія) – смужка паперу чи тканини, яку використовують для приклеювання ілюстрації чи форзаца до зо­шита
6.9 корінець блока – місце скріплення зошитів чи ар­кушів у блок (ДСТУ 2068)
6.10 прямий корінець
6.11 округлений корінець
6.12 грибовидний корінець – різновид округленого корінця з відігнутими фальцями, що надає йому в перетині грибовидної форми
6.13 фальц – згин аркуша, що утворюється під час фальцювання (ДСТУ 2068)
6.14 головка блока – верхній обріз блока (ДСТУ 2068)
6.15 каптал – стрічка з потовщеним краєм, яку наклеюють на краї корінця обрі­заного блока..

7 ОФОРМЛЕННЯ ТА ВИКОНАННЯ ПОКРИТТЯ ВИДАННЯ с.9

7.1 проста обкладинка – обкладинка, що складається з од­нієї деталі
7.2 складена обкладинка – обкладинка, що складається з двох або більше деталей
7.3 суцільна палітурка – палітурка, що складається з однієї деталі
7.4 суцільнокрита палітурка – палітурка, картонні боковинки і підстава якої вкриті одним покривним матеріалом
7.5 складена палітурка – палітурка, картонні боковинки і підстава якої вкриті одним покривним матеріалом і з`єднані між собою іншим матеріалом (ДСТУ 2068)
7.6 картонна боковина – аркуш картону певного формату, що є деталлю палітурки (ДСТУ 2068)
7.7 підстава – смужка паперу чи картону, яку наклеюють на внутрішній бік па­літурки між картоними бокови­нами (ДСТУ 2068)
7.8 кант (поліграфія) – краї палітурки чи обкладинки, що виступають за край блока (ДСТУ 2068)
7.9 біг (поліграфія) – лінійне заглиблення на палітурці, обкладинці чи аркуші видання (ДСТУ 2068)
7.10 форзац – елемент видання з цупкого папе­ру, що з’єднує блок з палітуркою (ДСТУ 2068)
7.31 простий форзац – форзац, що складається з чистого чи задрукованого аркуша паперу, сфальцьованого в один згин
7.12 складений форзац – форзац, що складається з двох з’єднаних чистих чи задрукованих аркушів паперу
7.13 фальчик – смужка матеріалу, що з’єднує ар­куші складеного форзацу (ДСТУ 2068)
7.14 кишеня (поліграфія) – додатковий елемент видання в па­літурці у вигляді паперового мі­шечка, який монтують на внутріш­ній частині палітурки
7.15 суперобкладинка – додаткова обкладинка з клапанами, що прикриває палітурку чи обкладинку без з’єднання з нею (ДСТУ 2068)
7.16 манжет книги – обгортка подарункового видання у вигляді смужки паперу зі скле­єними кінцями
7.17 футляр – картонна чи пластмасова коробка спеціальної форми для зберігання видання..

8. ЦІЛЬОВЕ ОФОРМЛЕННЯ ВИДАННЯ с.11

8.1 титул – перша сторінка чи перші сторінки видання, на яких розташовані ві­домості про нього
8.2 односторінковий титул – титул, розташований на одній сто­рінці видання
8.3 двосторінковий титул – титул, розташований на двох суміжних сторінках видання
8.4 розгорнений титул – двосторінковий титул, всі елемен­ти якого утворюють єдину цілісну композицію
8.5 подвійний титул – двосторінковий титул, що складається з контртитулу і односторін­кового титулу
8.6 контртитул – лівий бік подвійного титулу, на якому розташовуються вихідні да­ні серійного чи багатотомного видання чи титул мовою оригіналу перекладного видання, чи повторення титулу подарункового ви­дання
8.7 фронтиспис – ілюстрація, що відображає основну ідею видання чи портрет авто­ра, яка розташована перед чи поза титулом
8.8 авантитул – сторінка видання, що передує титулу, на якій розташовують частину вихідних даних чи невеликий текст (гасло, посвяту, тощо) с.12
8.9. допоміжний титул – окрема сторінка видання, на якій розташовано назву рубрики
8.10. основний текст – текст, що передає зміст видання та займає основний обсяг
8.11 рубрика – відокремлена складова частина видання
8.12 добірка – відомості, об`єднані спільною однією темою в окрему рубрику
8.13 тематична сторінка – добірка чи публіцистична стаття, що займає цілу сторінку видання
8.14 нотатка – невеликий текст, що дає цілісну уяву про видання
8.15 додатковий текст – текст, що мас довідково-пояснювальний характер і займає неве­ликий обсяг видання
8.16 заголовний комплекс – сукупність взаємопов’язаних тек­стових і графічних зображень, що лаконічно подають інформацію про видання
8.17 заголовок видання [рубрики] – назва видання (рубрики)
8.18 заголовні дані – дані титулу, що містять заголовок ви­дання та відомості про його автора
8.19 надзаголовні дані – дані титулу, що містять назву серії та номер випуску у серійному виданні або назву організації видання в офіційному чи відомчому ви­данні (с.13)
8.20 підзаголовні дані – дані титулу, що містять підзаголовок видання (пояснення основно­го заголовку, жанр видання), ві­домості про упорядника, перекладача або порядковий номер видання в повторних виданнях
8.21 боковик – заголовний комплекс чи заголо­вок, розташований збоку тексту
8.22 заголовок добірки
8.23 зміст – додатковий текст, що містить послідовний перелік заголовків рубрик видання із зазначенням сторінок видання на яких вони починаються
8.24 передмова – додатковий текст, що готує до за­своєння основного тексту та розташований перед ним
8.25 примітка –  додатковий текст, що коротко доповнює, пояснює чи уточнює ос­новний текст і розташований у тексті, внизу сторінки за текстом чи в кінці видання
8.26 післямова – додатковий текст, шо допомагає осмислити викладене в основно­му тексті та розташований за ним
8.27 додаток – довідковий текст, що доповнює, пояснює чи ілюструє основний текст, розмішений в кінці видання
8.28 покажчик – додатковий текст у кінці видання, в якому розташовані в певному порядку терміни, прізвища, об’єк­ти, наведені в основному тексті
8.29 вихідні відомості – сукупність даних, що характери­зують видання та призначені для його оформлення, бібліографічно­го оброблення, стачистичного об­ліку та інформування споживачів8.30 вихідні дані – частка вихідних відомостей що зазначає місце видання, назву ви­давництва та рік видання

8.31 випускні дані – частина вихідних відомостей, що зазначають дату підписання до друку, формат паперу, спосіб дру­ку, обсяг видання, тираж.

Примітка. Перелік випускних даних залежить від виду видання.

/

9. ПОЛІГРАФІЧНЕ ВИКОНАННЯ ВИДАННЯ с.14

9.1 формат видання – розмір готового видання, що виз­начається шириною і довжиною сторінки видання у міліметрах чи шириною і довжиною аркуша па­перу видання в сантиметрах із за­значенням частини, яку займає на ньому сторінка видання9.2 формат сторінки видання без полів – розміри (ширина і (чи) довжина) сторінки видання без полів, наве­дені в друкарській системі вимі­рювання чи в міліметрах

9.3 група шрифтів – комплект різних гарнітур шриф­тів, потрібних для виконання ви­дання

9.4 гарнітура шрифта – комплект однакових за рисунком, але різних за накресленням і кег­лем шрифтів
9.5 друкарський шрифт – комплект літер повної абетки та належних до неї цифр, а також розділових, діакритичних і спеці­альних знаків
9.6 кегель шрифта – розмір шрифта в друкарській си­стемі вимірювання, що визнача­ється відстанню між верхньою і нижньою стінками літери
9.7 вічко – зображення знака (літери, цифри, тощо)
9.8 накреслення вічка – положення (нахил), насиченість та щільність, які характеризують вічко
9.9 щільність вічка – співвідношення між шириною і висотою вічка
9.10 місткість шрифта – середня кількість знаків в одному повному рядку сторінки видання
9.11 ілюстративність видання – ступінь насиченості видання ілю­страціями
9.12 фарбовість видання – кількість фарб, якими віддрукова­не видання
9.13 примірник – кожна самостійна одиниця видан­ня
9.14 тираж – загальна кількість примірників одного видання
9.15 запуск – окремий випуск певної частини тиражу одного видання./

Абетковий покажчик українських термінів

/

абзац 5.9 обкладинка 4.4
авантитул 8.8 обкладинка проста 7.1
біг (поліграфія) 7.9 обкладинка складена 7.2
блок видання 4.3 орнамент 5.30
боковик 8.21 палітурка 4.5
боковина картонна 7.6 палітурка складена 7.5
вивід 5.26 палітурка суцільна 7.3
видання (поліграфія) 4.1 палітурка суцільнокрита 7.4
виноска 5.33 паспарту 6.7
відомості вихідні 8.29 передмова 8.24
відстава 7.7 підвал (поліграфія) 5.7
відступ абзацний 5.12 післямова 8.26
вічко 9.7 покажчик 8.28
вкладка 6.4 поля (поліграфія) 5.40
вклейка 6.5 приклейка 6.6
гарнітура шрифта 9.4 примітка 8.25
головка блока 6.14 примірник 9.13
група шрифтів 9.3 проміжок (поліграфія) 5.22
дані вихідні 8.30 рубрика 8.11
дані випускні 8.31 рядок 5.10
дані заголовні 8.18 рядок кінцевий 5.13
дані надзаголовні 8.19 рядок новий 5.11
дані підзаголовні 8.20 рядок тупий 5.14
добірка 8.12 сигнатура 5.38
додаток 8.27 спуск 5.3
експлікація 5.29 стрижень (поліграфія) 6.8
заголовок видання [рубрики] 8.17 сторінка видання 4.2
заголовок добірки 8.22 сторінка видання без полів 5.5
заставка 5.32 сторінка кінцева 5.4
запуск 9.15 сторінка початкова 5.1
зміст 8.23 сторінка спускова 5.2
знак 5.15 сторінка тематична 8.13
зошит (паперового блока) 6.1 суперобкладинка 7.15
зошит складний 6.2 таблиця 5.23
ілюстративність видання 9.11 таблиця клаптикова 5.25
ілюстрація 5.27 таблиця сторінкова 5.24
ініціал 5.31 текст 5.8
кант (поліграфія) 7.8 текст додатковий 8.15
капітель 5.19 текстівка 5.28
каптал 6.15 текст основний 8.10
кегель шрифта 9.6 тираж 9.14
кишеня (поліграфія) 7.14 титул 8.1
кінцівка 5.33 титул двосторінковий 8.3
колонлінійка 5.36 титул допоміжний 8.9
колонтитул 5.35 титул односторінковий 8.2
колонцифра 5.37 титул подвійний 8.5
комплекс заголовний 8.16 титул розгорнений 8.4
контртитул 8.6 фальчик 7.13
корінець (блока) 6.9 фальц 6.13
корінець грибовидний 6.12 фарбовість видання 9.12
корінець округлений 6.11 форзац 7.10
корінець прямий 6.10 форзац простий 7.11
літера 5.16 форзац складений 7.12
літера велика 5.18 формат видання 9.1
літера заголовна 5.20 формат сторінки видання без полів 9.2
літера мала 5.17 фронтиспис 8.7
манжет книги 7.16 футляр 7.17
місткість шрифта 9.10 цифра 5.21
накидка (поліграфія) 6.3 шпальта 5.6
накреслення вічка 9.8 шрифт друкарський 9.5
норма (поліграфія) 5.39 щільність вічка 9.9
нотатка 8.14

АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК АНГЛІЙСЬКИХ ТЕРМІНІВ

back joint 7.9 fold of paper 6.13
back of block 6.9 guard 7.13
binding 4.5 half-cloth binding 7.5
block 4.3 head 6.14
book cover 4.4 inset 6.4
book jacket 7.15 copy book 6.1
border 7.8 linge 6.8
cut 7.6 loose back 7.7
end-paper 7.10 tip–in plate 6.5

АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК РОСІЙСЬКИХ ТЕРМІНІВ

абзац 5.9 очко 9.7
авантитул 8.8 паспарту 6.7
биг 7.9 плотность очка 9.9
блок книжный 4.3 подборка 8.12
боковик 8.21 подвал (полиграфия) 5.7
буква 5.16 полоса изданий 5.5
буква заглавная 5.20 полоса конечная 5.4
буква прописная 5.18 полоса начальная 5.1
буква строчная 5.17 полоса спусковая 5.2
вывод 5.26 поля (полиграфия) 5.40
вкладка 6.4 послесловие 8.26
вклейка 6.5 предисловие 8.24
гарнитура шрифта 9.4 приклейка 6.6
головка блока 6.14 приложение 8.27
группа шрифтов 9.3 примечание 8.25
данные выходные 8.30 пробел (полиграфия) 5.22
данные выпускные 8.31 рубрика 8.11
данные заголовочные 8.18 сведения выходные 8.29
данные надзаголовочные 8.19 сигнатура 5.38
данные подзаголовочные 8.20 сноска 5.34
емкость шрифта 9.10 содержание 8.23
завод 9.15 спуск 5.3
заголовок издания (рубрики) 8.17 стержень 6.8
заглавие подборки 8.22 сторонка картонная 7.6
заметка 8.14 страница издания 4.2
заставка 5.32 страница тематическая 8.13
знак 5.15 строка 5.10
издание 4.1 строка конечная 5.13
иллюстративность издания 9.11 строка красная 5.11
иллюстрация 5.27 строка тупая 5.14
инициал 5.31 суперобложка 7.15
кант 7.8 таблица 5.23
капитель 5.19 таблица клочковая 5.25
каптал 6.15 таблица полосная 5.24
карман (полиграфия) 7.14 текст 5.8
кегль шрифта 9.6 текст дополнительный 8.15
колонка 5.6 текст основной 8.10
колонлинейка 5.36 текстовка 5.28
колонтитул 5.35 тетрадь (бумажного блока) 6.1
колонцифра 5.37 тетрадь сложная 6.2
комплекс заголовочный 8.16 тираж 9.14
контртитул 8.6 титул 8.1
концовка 5.33 титул двухполосный 8.3
корешок блока 6.9 титул дополнительный 8.9
корешок кашированный 6.12 титул однополосный 8.2
корешок округленный 6.11 титул разворотный 8.5
корешок прямой 6.10 титул распашной 8.4
красочность издания 9.12 указатель 8.28
крышка переплетная 4.5 фальц 6.13
крышка переплетная из одной детали 7.3 фальчик 7.11
крышка переплетная составная 7.5 форзац 7.10
крышка переплетная цельнокрытая 7.4 форзац простой 7.11
манжет книги 7.16 форзац составной 712
накидка 6.3 формат издания 9.1
начертание очка 9.8 формат полосы издания 9.2
норма (полиграфия) 5.39 фронтиспис 8.7
оглавление 8.23 футляр 7.17
обложка 4.4 цифра 5.21
обложка из одной детали 7.1 шрифт печатный 9.5
обложка составная 7.2 экземпляр 9.13
орнамент 5.30 экспликация 5.29
отстава 7.7
отступ абзацный 5.12
Поделиться в facebook'е Поделиться вконтакте Поделиться в twitter'е

Комментарі читачів:

 1. стронґовський
  23.06.2010 в 5:30 pm

  страшенно дякую, давно хотів щоб це виклали, бо неможливо ж знайти.

 2. Микола
  30.08.2010 в 5:01 pm

  Дуже дякую за цей стандарт. Мені дуже він допоміг.

 3. Елена
  11.11.2010 в 10:01 am

  а у меня все заканчивается АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК РОСІЙСЬКИХ ТЕРМІНІВ, и после него -ничего. а очень нужен. помогите, пожалуйста

 4. 11.11.2010 в 10:16 am

  оце ж він такий і є. так і закінчується.

 5. Олексій
  11.12.2011 в 1:29 pm

  Дуже вдячний за викладену вами інформацію – ви дуже допомогли мені у навчанні і складанні іспиту.

 6. Наталія
  10.05.2013 в 1:53 pm

  Дякую за корисну інформацію.
  Поясніть, будь ласка, що таке торшований обріз і як правильно писати українською цей термін (рос. торшированный).

Щоб залишити свій коментар, будь ласка, увійдіть через аккаунт Vkontakte чи Facebook

Соцмережi
Нове з рубрики
artarsenal bookforum publish messe