Читомо > Стандарти > Видання. Основні види. Терміни та визначення. ДСТУ 3017—95

Стандарти

Видання. Основні види. Терміни та визначення. ДСТУ 3017—95

23.06.2010 13 Автор:

ПЕРЕДМОВА

1. Розроблено Національним науково-виробничим об’єднанням «Книжкова палата України». Внесено Міністерством України у справах преси та інформації

2. Затверджено й введено в дію наказом Держстандарту України № 58 від 23 лютого 1995 p.

3. Стандарт відповідає міжнародному стандарту ISO 5127/2 в частині видів видань

4. Введено вперше.

5 Розробники: І. В. Лупандін. Т. В. Пучкова, Г. М. Пліса

Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований і розповсюджений без дозволу Держстандарту

ДСТУ 3017-95

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВИДАННЯ. ОСНОВНІ ВИДИ Терміни та визначення

ИЗДАНИЯ. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ Термины и определения

EDITIONS. BASIC TYPES.     Terms and definitions

Чинний від    1996-01-01

.

1. ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

Цей стандарт поширюється на видавничу продукцію і встановлює терміни та визначення основних видів видань. Терміни, регламенто­вані в цьому стандарті, обов’язкові для застосування в документації всіх видів, яка входить у сферу дії державної стандартизації України або використовує результати цієї діяльності.

Вимоги цього стандарту є обов’язковими для підприємств, установ і організацій, що діють на території України, а також для громадян-суб’єктів підприємницької діяльності незалежно від форм власності та видів діяльності.

.

2. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

Розділи стандарту містять стандартизовані терміни та визначення видів видань, які необхідні для упорядкування і розвитку видавничої справи, а також для забезпечення взаємозв’язків суміжних видів діяльності, гармонізації з міжнародними та національними стандар­тами інших країн.

Для кожного поняття встановлено один стандартизований термін. Наявність квадратних дужок у термінологічній статті означає, що до неї включено два терміни, які мають спільні терміноелементи.

У стандарті, як довідкові, подані німецькі (de), англійські (еп), французькі (fr) і російські (ru) відповідники стандартизованих тер­мінів, а також визначення російською мовою.

2 Невідповідність російських визначень українським зумовлено ви­могами КНД 50-011—93 «Основні положення та порядок розробки стандартів на терміни та визначення».

У круглих дужках подано переклад термінів і визначень російською мовою, які відсутні в чинних державних російськомовних стандартах.

У стандарті наведено абетковий покажчик термінів українською мовою та покажчики іншомовних відповідників стандартизованих термінів.

Для збереження цілісності термінологічної системи до стандарту включені вже стандартизовані терміни та визначення.

Стандартизовані терміни набрані напівжирним шрифтом, їхні ко­роткі форми — світлим шрифтом.

 

.

3. ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ

3.1 виданняДокумент, який пройшов редакційно-видавниче опрацювання, виготовлений друкуванням, тисненням або іншим способом, мі­стить інформацію, призначену для поширення, і відповідає вимогам Державних стандартів, інших нор­мативних документів щодо їхньо­го видавничого оформлення і по­ліграфічного виконанняПримітка 1. Під документом слід ро­зуміти матеріальний об’єкт, що містить інформацію, закріплену створеним лю­диною способом для передавання в часі та просторі.Примітка 2. Видання, що поряд з дру­кованим текстом містить записи звуків чи зображення на інших матеріальних носіях (платівках, магнітофонних стрічках, фотоплівках, слайдах, аудіо- та відеокасетах), або таке, що має су­провідну допоміжну інформацію (дис­кети тощо), зветься комбінованим
3.2 видавнича продукціяСукупність видань, призначених до випуску або випущених видав­цем (видавцями)Примітка. Видавцем є юридична особа, що здійснює видавничу діяльність, вступає у правові, майнові, виробничі відносини з суб’єктами інших сфер еко­номіки і культури відповідно до чин­ного законодавства.

 

.

4. ВИДИ ВИДАНЬ ЗА ЦІЛЬОВИМ ПРИЗНАЧЕННЯМ

4.1 офіційне видання – видання матеріалів інформаційно­го, нормативного чи директивно­го характеру, що публікується від імені державних органів, відомств, установ чи громадських організацій
4.2 наукове видання — видання результатів теоретичних і (чи) експериментальних дослід­жень, а також підготовлених на­уковцями до публікації пам’яток культури, історичних документів та літературних текстів
4.3 науково-популярне видання — видання відомостей теоретичних та (чи) експериментальних дос­ліджень в галузі науки, культури і техніки, викладених у формі, зрозумілій читачам-нефахівцям.
4.4 науково-виробниче видання — видання відомостей результатів теоретичних та (чи) експеримен­тальних досліджень, а також кон­кретних рекомендацій щодо їх впровадження у практику
4.5 виробничо-практичне видан­ня — видання відомостей з технології, техніки й організації виробницт­ва, а також інших галузей суспільної практики, призначене фахів­цям певного профілю та відповід­ної кваліфікації
4.6 нормативне виробничо-практичне видання — видання норм, правил і вимог з конкретних сфер виробничо-практичної діяльності
4.7 виробничо-практичне видан­ня для аматорів – видання відомостей з технології, техніки та організації виробницт­ва, окремих його галузей, а також інших сфер суспільної практики, викладених у формі, зрозумілій читачам-нефахівцям
4.8 навчальне видання – видання систематизованих відо­мостей наукового або прикладно­го характеру, викладених у зруч­ній для вивчення і викладання формі
4.9 громадсько-політичне видан­ня – видання твору громадсько-полі­тичної тематики
4.10 довідкове видання – видання коротких відомостей на­укового чи прикладного характе­ру, розміщених у порядку, зруч­ному для їх швидкого пошуку, не призначене для суцільного читан­ня
4.11 видання для організації доз­вілля – видання популярно викладених загальнодоступних відомостей щодо організації побуту, дозвілля, різноманітних форм самодіяльної творчості, різних видів захоплень
4.12 рекламне видання (с.6) – видання відомостей щодо виро­бів, послуг, заходів, культурно–історичних об’єктів, творчих ко­лективів тощо, у формі, яка привертає увагу, сприяє реалізації то­варів і послуг, запрошує до ознайомлення чи відвідування
4.13 літературно-художнє видан­ня – видання твору художньої літератури..

 

5. ВИДИ ВИДАНЬ ЗА АНАЛІТИКО-СИНТЕТИЧНИМ

ПЕРЕРОБЛЕННЯМ ІНФОРМАЦІЇ

5 1 інформаційне виданняВидання систематизованих чи узагальнених відомостей відносно опублікованих чи неопублікованих даних з першоджерел, випу­щене друком організаціями, що здійснююсь науково-інформаційну діяльнісгьПримітка. Інформаційні видання мо­жуть бути неперіодичними, періодич­ними і продовжуваними
5.2 Бібліографічне виданняІнформаційне видання упорядко­ваної сукупності бібліографічних записів
5.3 реферативне виданняІнформаційне видання сукупності бібліографічних записів, включно з рефератамиПримітка. Реферат — це короткий виклад змісту документа чи його частини, що включає основні фактичні відомості та висновки, необхідні для початкового ознайомлення з документом
5.4 оглядове видання (С. 7)Інформаційне видання публікації одного чи декількох оглядів, які відображають підсумки аналізу та узагальнення відомостей з різних джерел
5.5 дайджестВидання публікації у вигляді до­бірки витягів із конкретного тек­сту, відібраних і згрупованих та­ким чином, щоб дати про нього загальне уявлення, чи добірки найцікавіших матеріалів, передрукованих з інших виданьПримітка. Дайджести можуть бути неперіодичними, періодичними та продовжуваними

.

6. ВИДИ ВИДАНЬ ЗА ІНФОРМАЦІЙНИМИ ЗНАКАМИ

6.1 текстове виданняВидання, більшу частину обсягу якого займає словесний, цифро­вий, у вигляді ієрогліфів, формул (хімічних або математичних) чи змішаний текстПримітка. Текстові видання, в яких ви­користано декілька мов, називаються багатомовними
6.2 нотне виданняВидання запису музичного твору за допомогою нотних знаків
6.3 картографічне виданняВидання картографічного творуПримітка. Під картографічним твором слід розуміти картографічне зображен­ня, що відтворює у картографічній проекції зменшене узагальнене зобра­ження поверхні Землі або іншого об’єк­та у певній системі умовних позначень з розташованими на ній об’єктами ре­альної дійсності
6.4 образотворче виданняВидання живописних, графічних, скульптурних творів мистецтва, спеціальних чи художніх фотогра­фій та інших графічних робіт, креслень, діаграм, схем тощо..

7. ВИДИ ВИДАНЬ ЗА МАТЕРІАЛЬНОЮ КОНСТРУКЦІЄЮ

7.1 книжкове виданняВидання у вигляді блока скріпле­них у корінці аркушів друковано­го матеріалу будь-якого формату в обкладинці чи оправіПримітка. Під аркушем друкованого матеріалу розуміють аркуш паперу чи синтетичного замінника, картону, тка­нини, поверхня якого містить відбиток
7.2 журнальне виданняВидання у вигляді блока скріпле­них у корінці аркушів друкованого матеріалу встановленого фор­мату в обкладинці або оправі, яке видавничо пристосоване до спе­цифіки даного періодичного ви­данняПримітка. Встановлені формати — це прийняті для певного виду видання (газети, журналу) розміри, регламен­товані нормативними документами
7.3 аркушеве видання (С. 9)Видання у вигляді одного чи де­кількох аркушів друкованого ма­теріалу будь-якого формату без скріплення
7.4 газетне виданняВидання у вигляді одного чи де­кількох аркушів друкованого ма­теріалу встановленого формату, видавничо пристосоване до спе­цифіки даного періодичного ви­данняПримітка. У випадках скріплення ар­кушів друкованого матеріалу викори­стовується термін «газетно-журнальне видання»
7.5 буклетВидання у вигляді одного аркуша друкованого матеріалу, сфальцьо­ваного будь-яким способом у два чи більше згинів
7.6 карткове виданняВидання у вигляді картки встанов­леного формату, надруковане на матеріалі міцної щільності
7.7 плакатВидання у вигляді одного чи де­кількох аркушів друкованого матеріалу встановленого формату, надруковане з одного чи з обох боків аркуша, призначене для експонування
7.8 поштова карткаКарткове видання, надруковане з одного чи з обох боків
7.9 комплектне виданняСукупність видань, зібраних до папки, футляра, бандеролі чи ук­ладених в обкладинку
7.10 книжка-іграшкаВидання особливих конструктив­них форм, призначене для розу­мового та естетичного розвитку дітейПримітка. Розрізняють такі різновиди книжок-іграшок: книжка-ширмочка, книжка-вертушка, книжка з ігровим задумом, книжка-панорама, книжка-витівка, книжка-фігура..

 

8. ВИДИ ВИДАНЬ ЗА ОБСЯГОМ

8.1 книгаКнижкове видання обсягом понад 48 сторінок
8.2 брошура (С. 11)Книжкове видання обсягом від 4 до 48 сторінок
8.3 листівкаАркушеве видання обсягом від 1 до 4 сторінок.

9. ВИДИ ВИДАНЬ ЗА СКЛАДОМ ОСНОВНОГО ТЕКСТУ

9.1. МоновиданняВидання, що містить один твір
9.2 збірникВидання, що містичь ряд творівПримітка. Залежно під періодичності розрізняють неперіодичний, періодичний та продовжуваний збірник..

10. ВИДИ ВИДАНЬ ЗА ПЕРІОДИЧНІСТЮ

10.1 неперіодичне виданняВидання, що виходить одноразово і продовження якого не передба­чене
10.2 серіальне виданняВидання, що виходить протягом часу, тривалість якого заздалегідь не визначена, як правило, нумерованими чи датованими випус­ками (томами) з постійною спіль­ною назвою
10.3 періодичне видання (С. 12)Видання, що виходить через певні проміжки часу, має заздалегідь визначену постійну щорічну кіль­кість і назву нумерованих чи датованих, однотипово оформлених випусків, які не повторюються за змістомПримітка. За місцем випуску і сферою розповсюдження розрізняють місцеві (у межах однієї області, міста, одного чи декількох районів, підприсмства, установи, господарства або навчального закладу), реґіональні, автономної Республіки Крим, загальнодержавні періодичні видання, а також такі, що розповсюджуються за кордоном
10.4 продовжуване виданя [ви­дання, що продовжується]Видання, що виходить через за­здалегідь не визначені проміжки часу, в міру накопичення матері­алу, нумерованими та (чи) дато­ваними випусками, неповторюва­ними за змістом, однотипово оформленими, із спільною наз­вою..

 

11. ВИДИ ВИДАНЬ ЗА СТРУКТУРОЮ

11.1 серіяВидання, однотипово оформлене, що включає сукупність томів, об’єднаних спільністю задуму, те­матики, цільовим або читацьким призначеннямПримітка 1. Серія може бути непері­одичною, періодичною та продовжува­ноюПримітна 2. Періодична або продовжувана серія складоється з нумерованих чи датованих випусківПримітка 3. Неперіодичні виднання утворюють відкриту серію, якщо трива­лість її виходу і кількість випусків за­здалегідь не встановлені, та закриту серію чи «бібліотеку», якщо її вихід обмежено певним часом і кількістю видань

Примітка 4. Частина серії, що має більш вузьке читацьке та цільове призначення або певну тематику, а також власну, відмінну від серійної, назву, називається підсерією11.2 однотомне видання; однотомникНеперіодичне видання, випущене в одному томі (С. 13)11.3 багатотомне видання; багатотомникНеперіодичне видання, що скла­дається з двох чи більше нумеро­ваних томів і становить єдине ціле за змістом і оформлениям11.4 зібрання творів Однотомне чи багатотомне видання творів одного або декількох ав­торів, що дає уявлення про його (їхню) творчість у цілому11.5 вибрані твори  (С. 14)Однотомне чи багатотомне видан­ня, що містить частину найзначніших, відібраних за певними за­садами творів одного чи декількох авторів.

12. ВИДИ НЕПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ ЗА ІНФОРМАЦІЙНИМИ ОЗНАКАМИ

12.1 монографіяНаукове книжкове видання пов­ного дослідження однієї пробле­ми або теми, що належить одному чи декільком авторам
12.2 автореферат дисертаціїНаукове видання у вигляді бро­шури авторського реферату про­веденого дослідження, яке пода­ється на здобуття наукового сту­пеня
12.3 препринтНаукове видання з матеріалами попереднього характеру, які пуб­лікуються до виходу у світ видан­ня, в якому вони мають бути вмі­щені
12.4 тези доповідей (повідом­лень) наукової конференції (з’їз­ду, симпозіуму)Науковий неперіодичний збірник матеріалів попереднього характе­ру, таких як анотації, реферати доповідей чи повідомлень, опублі­кованих до початку конференції
12.5 матеріали конференції (з’їз­ду, симпозіуму) С. 15Неперіодичний збірник підсумків конференції, доповідей, рекомен­дацій та рішень
12.6 збірник наукових працьЗбірник матеріалів досліджень, виконаних у наукових установах, навчальних закладах чи товари­ствах
12.7 статутОфіційне видання зведення пра­вил, які регулюють принципи ор­ганізації та порядок діяльності
12.8 інструкціяОфіційне чи нормативне вироб­ничо-практичне видання правил регулювання виробничої та сус­пільної діяльності або користуван­ня виробами і (чи) послугами
12.9 стандарт (С. 16)Нормативне виробничо-практич­не видання з комплексом норм, правил та вимог щодо об’єкта стандартизації, встановлених та затверджених у відповідності з чинним законодавствомПримітка. Стандарти ґрунтуються на узагальнених досягненнях науки, тех­ніки, практичного досвіду і спрямовані на досягнення оптимальної користі для суспільства
12.10 прейскурантНормативне виробничо-практич­не і (чи) довідкове видання си­стематизованого переліку матері­алів, виробів, обладнання, вироб­ничих операцій, послуг із зазна­ченням витрат праці та цін, а ін­коли їхніх коротких характери­стик
12.11 паспортВиробничо-практичне видання основних відомостей щодо устат­кування, приладів чи речей гос­подарського вжитку
12.12 посібникВидання, призначене на допомогу в практичній діяльності чи ово­лодінні навчальною дисципліною
12.13 наочний посібникВидання, зміст якого передається, в основному, зображувальними засобами
12.14 практичний посібник (С. 17)Виробничо-практичне видання, призначене практичним праців­никам для оволодіння знаннями та навичками при виконанні будь-якої роботи, операції, процесу
12.15 навчальний посібникНавчальне видання, що доповнює або частково (повністю) замінює підручник та офіційно затвердже­не як таке
12.16 навчальний наочний посібникНавчальне образотворче видання матеріалів на допомогу у вивчен­ні, викладанні чи вихованні
12.17 навчально-методичнии посібникНавчальне видання з методики викладання навчальної дисциплі­ни (її розділу, частини) або з ме­тодики виховання
12.18 практичний порадникВидання, розраховане на само­стійне оволодіння будь-якими ви­робничо-практичними навичками
12.19 підручникНавчальне видання з системати­зованим викладом дисципліни (її розділу, частини), що відповідає навчальній програмі та офіційно затверджене як таке
12.20 хрестоматіяНавчальне видання літературно-художніх, історичних та інших творів чи уривків з них, які є об’єктом вивчення
12.21 методичні рекомендації [методичні вказівки]Навчальне або виробничо-прак­тичне видання роз’яснень з пев­ної теми, розділу або питання навчальної дисципліни, роду практичної діяльності, з методи­кою виконання окремих завдань, певного виду робіт, а також за­ходів
12.22 курс лекційНавчальне видання повного вик­ладу тем навчальної дисципліни, визначених програмою
12.23 текст лекційНавчальне видання викладу матеріалу певних розділів навчальної дисципліни
12.24 конспект лекційНавчальне видання стислого вик­ладу курсу лекцій або окремих розділів навчальної дисципліни
12.25 навчальна програма (С. 19)Навчальне видання, що визначає зміст, обсяг, а також порядок вивчення і викладання певної нав­чальної дисципліни чи її розділу
12.26 практикумНавчальне видання практичних завдань і вправ, що сприяють за­своєнню набутих знань, умінь і на­вичок
12.27 словникДовідкове видання упорядковано­го переліку мовних одиниць (слів, словосполучень, фраз, термінів, імен, знаків), доповнених відпо­відними довідковими даними
12.28 енциклопедіяДовідкове видання зведення ос­новних відомостей з однієї чи усіх галузей знання та практичної ді­яльності, викладених у коротких статтях, розташованих за абеткою їхніх назв або в систематичному порядкуПримітка. Розрізняють: універсальну (загальну), спеціалізовану (галузеву), реґіональну (універсальну або спеціалізовану) енциклопедії
12.29 енциклопедичний словникЕнциклопедія, статті якої викладені у стислій формі та розташовані за абеткою їхніх назв

12.30 мовний словникСловник переліку мовних оди­ниць з їхніми характеристиками або перекладом іншою (іншими) мовою (мовами)12.31 тлумачний словник Мовний словник, що пояснює значення слів певної мови, дає граматичну, стилістичну характе­ристики, приклади застосування та інші відомості12.32 термінологічний словник Словник термінів та визначень певної галузі знання12.33 розмовник Популярний чи мовний словник загальнопобутової лексики, фра­зеології, що служить посібником із спілкування12.34 довідник Довідкове видання прикладного характеру, побудоване за абеткою назв статей або в систематичному порядкуПримітка 1. За цільовим призначен­ням розрізниють: науковий, громадсько-політичний, виробничо-практичний, навчальний, популярний, побутовий та інші довідникиПримітка 2. За характером Інформації можна виділити довідники: статистич­ний, біографічний, бібліографічний то­що12.35 путівник Довідкове чи рекламне видання відомостей щодо певного географічного пункту, культурно-освітньої установи чи заходуПримітка. Ці матеріали розташовують у порядку, зручному для одержання необхідної інформації під час відвідання чи огляду12.36 проспект Довідкове та (чи) рекламне ви­дання систематизованого перелі­ку послуг, предметів чи опису од­нієї речі, що призначені для ви­пуску, продажу чи показу, а також видання з описом діяльності під­приємства, організації чи устано­ви12.37 каталог Нормативне виробничо-практичне довідкове та (чи) рекламне видання систематизованого пере­ліку наявних речей і послугПримітка. Розрізняють такі види ка­талогів: видавничий; каталог виставки; музейний; номенклатурний; промисловий тощо12.38 альбом Книжкове або комплектне арку­шеве образотворче видання, що має або не має пояснювальний текст12.39 атласАльбом зображень різних об’єктів (карти, креслення, малюнки та ін.), що пропонується з метою навчання або практичного вико­ристання 13.40 афіша (оголошення)Рекламне або довідкове аркушеве видання з інформацією щодо певного культурного заходу (по­дії), призначене для розклеюван­ня12.41 інформаційний листокРеферативне неперіодичне ви­дання відомостей щодо передового виробничого досвіду або на­уково-технічного досягнення12.42 документально-художнє видання Літературно-художнє видання, основою якого є документи, опис реальних подій або фактів діяль­ності історичної особи12.43 науково-художнє видання Літературно-художнє видання, основою якого є опис наукових фактів та фактів з історії науки12.44 альманах Збірник літературно-художніх та (чи) науково-популярних творів, об’єднаних за певною ознакоюПримітка 1. Альманах може бути адресований дорослим читачам або ді­тямПримітка 2. Альманах може бути пе­ріодичним, неперіодичним і продовжуваним12.45 антологія Неперіодичний збірник вибраних літературно-художніх творів чи уривків з них...

13. ВИДИ ПЕРІОДИЧНИХ І І ПРОДОВЖУВАНИХ ВИДАНЬ

13.1 газета Періодичне газетне видання з по­стійною назвою, що виходить че­рез певні, короткі проміжки часу, містить офіційні документи, опе­ративну інформацію і матеріали з актуальних громадсько-політичних, наукових, виробничих і ін­ших питань, а також літературні твори, фотографії та рекламуПримітка 1. Газета може випускатися також протягом короткого часу, обмеженого періодом проведення певного заходу, конференції, фестивалю, тощоПримітка 2. Газета може мати додаток чи додатки у вигляді окремих газетних випусків і у вигляді газетно-журнальних видань, які мають самостійну назву, а також платівок, дискет, магнітофонних плівок, інших носіїв візуальної інформації13.2 громадсько-політична газета Газета, яка систематично висвіт­лює питання внутрішньої та зовнішньої політики держави та міжнародного життя13.3 спеціалізована газетаГазета, яка систематично висвіт­лює окремі проблеми громад­ського життя, науки, техніки, культури та інших галузей діяльності і призначена певним категоріям читачівС. 24 Примітка. За тематичною спрямованістю, цільовим і читацьким призначен­ням спеціалізовані газети розрізняють: з питань економіки і бізнесу, медичні, спортивні, з питань культури, літера­тури, мистецтва, релігійні, рекламні, для дозвілля, для дітей та юнацтва13.4 спеціальний газетний ви­пускГазетне видання, підготовлене з якоїсь нагоди виїзною або гро­мадською редакцією основної газети з метою оперативного доведення необхідної інформації читачеві, що має назву основного видання і виходить протягом об­меженого часу із зазначенням по­точного і валового номерів, року і дати13.5 журнал [часопис]Періодичне журнальне видання, яке виходить під постійною наз­вою, має постійні рубрики, мі­стить статті, реферати, інші мате­ріали з різних громадсько-полі­тичних, наукових, виробничих та інших питань, літературно-худож­ні твори, ілюстрації, фотографіїПримітка. Журнал може мати додаток чи додатки у вигляді періодичних чи продовжуваних видань, а також пла­тівок, дискет, магнітофонних стрічок, інших носіїв аудіовізуальної інформа­ції13.6 громадсько-політичний журналПеріодичне журнальне видання з статтями та матеріалами актуаль­ної громадсько-політичної тема­тикиПримітка 1. Громадсько-політичний журнал може містити сатиричні й гу­мористичні твори, матеріали галузевого та науково-популярного характеруПримітка 2. Залежно від читацької адреси громадсько-політичний журнал може бути призначений молоді, жінкам, спеціальним категоріям чита­чів13.7 науковий журналПеріодичне журнальне видання зі статей та матеріалів теоретичних досліджень, а також статей та матеріалів прикладного характеру, призначене переважно фахівцям певної галузі наукиПримітка 1. Залежно від цільового призначення наукові журнали поділя­ють на: науково-теоретичні, науково-практичні та науково-методичні.Примітка 2. Науково-практичний журнал, який містить статті, матері­али, реферати з технічних наук, на­зивається науково-технічним журна­лом13.8 науково-популярний журналПеріодичне журнальне видання статей та матеріалів з основ на­укових знань з популярними ві­домостями щодо теоретичних та (чи) експериментальних дослід­жень у галузях науки, культури, практичної діяльності, що слу­жить поширенню знань та само­освіти13.9 виробничо-практнчний журналПеріодичне журнальне видання статей та матеріалів з технології, техніки, економіки, організації виробництва або практичної діяльності з методичними розроб­ками, призначене працівникам певної галузі13.10 популярний журналПеріодичне журнальне видання статей та матеріалів з різноманіт­них питань — культури, спорту, побуту тощо, призначене широ­кому колу читачів13.11 літературно-художній жур­налПеріодичне журнальне видання творів художньої літератури, а та­кож публіцистичних та критичних статей і матеріалів13.12 реферативний журналПеріодичне реферативне видан­ня, офіційно зареєстроване як журнал13.13 бюллетеньПеріодичне або продовжуване видання, що випускається оперативно, має ознаки журнального і або газетного видання, містить матеріали організації, яка його видаєПримітка 1. Періодичні бюлетені, як правило, мають постійну рубрикаціюПримітка 2. В окремих випадках бю­летені можуть випускатися протягом короткого часу, обмеженого періодом проведення певного заходу13.14 нормативний бюлетеньБюлетень матеріалів нормативного, директивного чи інструктивного характеру, що видається, як правило, державним органом13.15 довідковий бюлетень С. 27Бюлетень довідкових матеріалів, розташованих у порядку, зручно­му для їхнього швидкого пошуку13.16 рекламний бюлетеньБюлетень викладених у привабливій формі відомостей щодо виро­бів, послуг, заходів з метою створення попиту13.17 бюлетень-хронікаБюлетень повідомлень щодо діяльності установи, яка його видає13.18 бюлетень-таблицяБюлетень фактичних даних цифрового чи іншого характеру, відображених у вигляді таблиці13.19 статистичний бюлетень Бюлетень-таблиця, змістом якої є оперативні статистичні дані, що характеризують певну сферу життя та діяльності суспільства13.20 календарПеріодичне довідкове видання з послідовним переліком днів тижнів, місяців даного року, а також з іншими відомостями різного ха­рактеруПримітка. Календарі можуть бути що­річними, щомісячними, щотижневими13.21 табель-календарАркушеве видання календаря-щорічника з переліком днів року, розташованих за місяцями у виг­ляді таблиці13.22 відривний [перекидний] календарНастінний (настільний) кален­дар-щорічник, в якому для кож­ного дня чи тижня, місяця відве­дено окремі аркуші, що відрива­ють (перекидають)13.23 календар книжкового типуКалендар-щорічник, який випус­кається у вигляді книжкового ви­дання, з матеріалами, підібраними відповідно до певної тематики і призначений певним категоріям читачів13.24 календар знаменних датКалендар-щорічник (щоквар­тальник, щомісячник, щотижне­вик) з вибірковим переліком днів року, пов’язаних з певними пам’ятними подіями та відомостями щодо цих подій13.25 експрес-інформаціяПеріодичне реферативне видання розширених та зведених рефера­тів найактуальніших опублікова­них зарубіжних матеріалів або неопублікованих вітчизняних доку­ментів, призначене для оперативного інформування фахівців.30 АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК УКРАЇНСЬКИХ ТЕРМІНІВ

автореферат дисертації 12.2 журнал 13.5
альбом 12.38 журнал виробничо–практичний 13.9
альманах 12.44 журнал громадсько–політичний 13.6
антологія 12.45 журнал літературно–художній 13.11
атлас 12.39 журнал науковий 13.7
афіша 12.40 журнал науково–популярний 13.8
багатотомник 11.3 журнал популярний 13.10
брошура 8.2 журнал реферативний 13.12
буклет 7.5 збірник 9.2
бюлетень 13.13 збірник наукових праць 12.6
бюлетень довідковий 13.15 зібрання творів 11.4
бюлетень нормативний 13.14 інструкція 12.8
бюлетень рекламний 13.16 календар 13.20
бюлетень статистичний 13.19 календар відривний [перекидний] 13.22
бюлетень-таблиця 13.18 календар знаменних дат 13.24
бюлетень-хроніка 13.17 календар книжкового типу 13.23
видання 3.1 картка поштова 7.8
видання аркушеве 7.3 каталог 12.37
видання багатотомне 11.3 книга 8.1
видання бібліографічне 5.2 книжка–іграшка 7.10
видання виробничо-практичне 4.5 конспект лекцій 12.24
видання виробничо-практичне для аматорів 4.7 курс лекцій 12.22
видання газетне 7.4 листівка 8.3
видання громадсько-політичне 4.9 листок інформаційний 12.41
видання для організації дозвілля 4.11 матеріали конференції (з’їзду, симпозіуму) 12.5
видання довідкове 4.10 моновидання 9.1
видання документально–художнє 12.42 монографія 12.1
видання журнальне 7.2 оголошення 12.40
видання інформаційне 5.1 однотомник 11.2
видання карткове 7.6 паспорт 12.11
видання картографічне 6.3 підручник 12.19
видання книжкове 7.1 плакат 7.7
видання комплектне 7.9 порадник практичний 12.18
видання літературно-художнє 4,13 посібник 12.12
видання навчальне 4.8 посібник навчальний 12.15
видання наукове 4.2 посібник навчальний наочний 12.16
видання науково-виробниче 4.4 посібник навчально-методичнцн 12.17
видання науково–популярне 43 посібник наочний 12.13
видання науково-художнє 12.43 посібник практичний 12.14
видання неперіодичне 10.1 практикум 12.26
видання нормативне виробничо–практичне 4.6 прейскурант 12.10
видання нотне 6.2 препринт 12.3
вадавпя образотворче 6.4 програма навчальна 12,25
видання оглядове 5.4 продукція видавнича 3.2
видання однотомне 11.2 проспект 12.36
видання офіційне 4.1 путівник 12,35
видання періодичне 10.3 рекомендації методичні 12.21
видання продовжуване 10.4 розмовник 12,33
видання рекламне 4.12 серія 11.1
видання реферативне 5.3 словник 12.27
видання серіальне 10.2 словник енциклопедичний 12.29
видання текстове 6.1 словник мовний 12.30
видання, що продовжується 10.4 словник термінологічний 12.32
випуск спеціальний газетний 13.4 словник тлумачний 12.31
вказівки методичні 12.21 стандарт 12.9
газета 13.1 статут 12.7
газета громадсько–політична 13.2 табель-календар 13.21
газета спеціалізована 13.3 твори вибрані 11.5
дайджест 5.5 тези доповідей (повідомлень) науко-вої конференції (з’їзду, симпозіуму) 12.4
довідник 12.34 текст лекцій 12.23
експрес–інформація 13.25 хрестоматія 12,20
енциклопедія 12.28 часопис 13.5


.

Англійський покажчик

advertisement 12.40 multi-volume edition 11.3
advertising bulletin 13.16 newsletter 13.17
advertising edition 4.12 newspaper 13.1
album 12.38 newspaper type edilion 7.4
almanac 12.44, 13.20 non-periodical edition 10.1
almanac in a book form 13.23 official edition 4.1
anthology 12.45 one-volume edition 11.2
alias 12.39 pamphlet 7.5, 8.2
author’s abstract 12.2 periodical 10.3
belles-lettres journal 13.11 phrase book 12.33
book 8.1 placard 7.7
booklet 7.5 popular magazine 13.10
bulletin 13.13 popular non-fiction edition 4.3
calendar 13.21 popular political edition 4.9
card edition 7.6 popular science journal 13.8
cartographic edition 6.3 postcard 7.8
catalogue 12.37 poster 7.7
classifier 13.18 practical guide 12.18
collected works 11.4 preprint 12.3
collection 9.2 price-list 12.10
collection of scientific papers 12.6 printed matter 3.2
colloquial guide 12.33 printed music 6.2.
dictionary 12.27, 12.30 printed text 6.1
dictionary of terms 12,32 proceeding 12.5
directory 12.34 prospectus 12.36
documenialislic ficlion 12.42 publisher’s output 3.2
edilion 3.1 reader 12.20
edition in a book form 7.1 reading book 12.20
educational aid 12.26 reference bulletin 13.15
educational edition 4.8 reference edition 4.10
encyclopaedia 12.28 scientific conference abstracts 12.4
glossary 12.31 scientific edition 4.2
graphic edilion 6.4 scientific fiction 12.43
guidance manual 12.18, 12.17 selected works 11.5
guide 12.34, 12.35 serial 10.2, 10.4
guide-book 12.14 series 11.1
industrial and practical Journal 13.9 set 11.1
information bulletin 13.18 single-volume edition 11.2
instruction 12.8 special issue of a newspaper 13.4
instructional edition 4.6 standard 12.9
issue 3.1 statistical data bulletin 13.19
journal 7.4, 13.5 statutory edition 12.7
Journal type edition 7.2 study aid 12.15
leaflet 8.3 syllabus 12.25
learned journal 13.7 symposium 9.2
legislation bulletin 13.14 synopsis of thesis 12.2
literature liclion 4.13 teaching aid 12.15
loose-leaf edition 7.3 tear-off/loose-leaf calendar 13.22
loose-leaf encased set 7.9 textbook 12.19
magazine 7.2, 13.5 trade edition 4.5
manual 12.12 training aid l2.l6
memorial data calendar 13.24 training appliance 12.16
methods handbook 12:17 visual aid 12.13
monograph 12.1
monoedilion 9.1
Поделиться в facebook'е Поделиться вконтакте Поделиться в twitter'е

Комментарі читачів:

 1. Mushka
  01.02.2011 в 3:17 pm

  Дуже-дуже багато помилок(((((

 2. RomKo
  07.02.2011 в 8:46 am

  Дуже дякую +1

 3. 07.02.2011 в 9:02 am

  бачите помилки – пишіть листи у Книжкову палату, де такі стандарти коштують гроші.

 4. Ліна
  02.03.2011 в 10:17 am

  За те, що виклали – дякую. А Книжкова палата – халтурить по-повній. Мене визначення просто добило: громадсько-політичне видан­ня – видання твору громадсько-полі­тичної тематики. Сама б ніколи не здогадалася)))))

 5. 02.03.2011 в 7:29 pm

  ахаха! прекрасне визначення
  щось мені підказує, що постити стандарти слід також і в рубрику ОМГ

 6. танечка
  27.03.2011 в 3:19 pm

  чудовий опис.як його скачать?

 7. Helga
  23.07.2011 в 7:24 pm

  Нічого немає в стандартах та законах щодо друку 2-х журналів в одному. є 2 свідоцтва. А книжкова палата одним каже що має бути якесь обєднане свідоцтво, другим – що має бути зазначено у другому , що це додаток першого, і все одно не можна разом. хоча на право і наліво випускають такі журнали.. Де ж логіка?

 8. Рулсан
  30.01.2012 в 12:35 pm

  А де “Хрестоматії”? Невже балабухи з Книжкової палати вирішили, що цей тип видання зайвий?!!

 9. Оксана
  10.02.2012 в 2:01 pm

  Там є про хрестоматії, п. 12.20

 10. Ірина
  30.05.2012 в 9:37 am

  Дуже вдячна за викладення цього ДСТУ,
  хотілося ще побачити і інші ГСТУ та ДСТУ, такі як
  ДСТУ 3003-95. Технологія поліграфічних процесів.
  ДСТУ 3018-95. Видання. Поліграфічне виконання.
  ГСТУ 29.4-2001. Обкладинки та палітурки. Типи.

 11. Lena K
  30.05.2012 в 8:27 pm

  Спасибо, очень помогли! Сэкономила много времени, спасибо, кто трудился над этим! А критиканы – пусть сами напишут лучше и без ошибок!

 12. Таняша
  19.03.2013 в 11:46 am

  Дуже дякую!!! Так добре що э добрі небайдужі люди!!!

 13. Богдан
  30.03.2013 в 8:56 am

  спасибо помогли и на ваш вопрос как скачать просто выделите и нажмитне вырезать а потом в любой документ нажмёте вставить вот и всё

Щоб залишити свій коментар, будь ласка, увійдіть через аккаунт Vkontakte чи Facebook

Соцмережi
Нове з рубрики
artarsenal bookforum publish messe